Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 54/2016

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informačního zákona“)
Vážená paní magistro,

Nejvyšší soud obdržel 26. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 54/2016. V této žádosti se konkrétně domáháte poskytnutí statistik o počtu vyřízených věcí v agendách Tdo, Odo, Odon, Cdon a Cdo u Nejvyššího soudu v letech počínaje obdobím, kdy jsou všechna rozhodnutí v těchto agendách zveřejněna na webu Nejvyššího soudu a konče rokem 2009.

V přílohách této zprávy Vám zasíláme nejen údaje o počtu vyřízených věcí, ale rovněž také údaje o nově napadlých věcech v uvedených agendách v každém Vámi požadovaném roce.

Pro doplnění a lepší pochopení předkládaných informací dodávám, že agenda Tdo (rozhodnutí) je vedena u Nejvyššího soudu na jeho webových stránkách od roku 2002, dovolací rejstříky (rozhodnutí) občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu se na webu začaly objevovat od 1. 6. 2000. Rejstříky občanskoprávního a obchodního kolegia, které v tabulce za daný rok uvedeny nejsou, byly buď tou dobou už zrušeny anebo převedeny do rejstříku jiného. Naopak, například v roce 2008, byl zřízen rejstřík NSČR, ohledně nově vzniklé obchodní (insolvenční) agendy.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.


Přílohy:
Zin 54-2016 Tdo statistiky.docx
Zin54-2016nápadOdo,NSCR,Odon.docx
Zin54-2016vyřízenoOdo,NSCR,Odon.docx