Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 58/2017

Sdělení o částečném odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), a poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) Informačního zákona
Vážený pane,

Nejvyšší soud obdržel dne 19. 5. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 58/2017. Konkrétně se domáháte anonymizovaného textu rozhodnutí sp. zn. 7 To 99/2004, žádáte „celé označení tohoto rozhodnutí ve spisu, tj. včetně pomlčky a čísla listu, kde se ono usnesení ve spise nachází.“

V dalším z bodů žádosti se dotazujete, zda toto rozhodnutí bylo „vybráno jako judikát, tj. publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek.“

Podle § 2 odst. 1 Informačního zákona jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Nejvyšší soud šetřením zjistil, že ve věci Vámi požadovaného rozhodnutí sp. zn. 7 To 99/2004, které pravděpodobně vydal Vrchní soud v Praze, aktuálně nerozhoduje a ani v minulosti nikdy Nejvyšší soud nerozhodoval. Nejvyšší soud tedy nedisponuje textem tohoto rozhodnutí a ze zákona neplyne žádná povinnost, že by jím disponovat měl.

Vzhledem k tomu, že předmětné rozhodnutí nemá Nejvyšší soud k dispozici, nemůže Vám je tedy zaslat ani uvést „celé označení tohoto rozhodnutí ve spisu“ a podle § 14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona Vaši žádost o poskytnutí informace v uvedených částech částečně o d k l á d á .

Nad rámec tohoto sdělení doporučuje Nejvyšší soud obrátit se s identickou žádostí na Vrchní soud v Praze.

Nejvyšší soud zároveň částečně poskytuje informaci v té části žádosti sp. zn. Zin 58/2017, kde se dotazujete na to, zda bylo předmětné rozhodnutí publikováno jako judikát ve „Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek“. V odpovědi Vám sděluji, že rozhodnutí sp. zn. 7 To 99/2004 (které pravděpodobně vydal Vrchní soud v Praze) nebylo nikdy publikováno jako judikát ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu.

Poučení:
Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a Informačního zákona podat do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení stížnost. Stížnost se podává k orgánu prvního stupně povinnému subjektu, který žádost odložil a který je povinen ji předat nadřízenému orgánu, jimž je podle § 20 odst. 5 Informačního zákona předseda Nejvyššího soudu.


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona