Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 59/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 23. 5. 2017 žádost o poskytnutí informace podanou Vaší společností a vedenou pod sp. zn. Zin 59/2017, v níž žádáte „ ...vyjádření, zda v minulosti byly nebo v současné době jsou podány u nadepsaného soudu jakékoliv žaloby a/nebo vedena jakákoliv soudní řízení týkající se společnosti VGP Park Český Újezd a.s., IČ: 28215737...“, nebo společnosti „...VGP Park Tuchoměřice a.s., IČ: 28721349...“. Dále požadujete poskytnout informace „ ...o jakýchkoli řízeních týkajících se nároků uplatňovaných vůči Společnostem a rovněž seznam všech dalších řízení vedených se Společnostmi.“

Tímto Vám povinný subjekt poskytuje následující informaci:
Nejvyšší soud ve své databázi k dnešnímu dni neeviduje žádná řízení (řízení aktuální ani z dřívější doby) ve kterých by mezi účastníky figurovaly Vámi uvedené společnosti. Vzhledem k tomu, že další (následující) požadovaná informace v rámci předmětné žádosti sp. zn. Zin 59/2017 ze dne 23. 5. 2017 (seznam řízení) je podmíněna kladnou odpovědí na otázku týkajících se existence samotných - v žádosti specifikovaných - soudních řízení u Nejvyššího soudu, pak povinný subjekt takový seznam logicky nevypracovával.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona