Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 5/2018

Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 15. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 5/2018, ve které požadujete sdělit „zda již bylo znovu rozhodnuto po té, co byl rozsudek NS ze dne 18.12.2013 č.j. 25 Cdo 3419/2012-111 zrušen Ústavním soudem“. Zároveň žádáte o zaslání příslušného rozhodnutí v anonymizované verzi.

Podle § 6 odst. 1 Informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

K Vašemu dotazu povinný subjekt sděluje, že již bylo ve věci znovu rozhodnuto a Vámi požadované rozhodnutí (rozsudek) Nejvyššího soudu je v anonymizované podobě (se kterou v žádosti souhlasíte) zveřejněno pod sp. zn. 25 Cdo 3942/2015 na internetových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz, kde je můžete dohledat zadáním spisové značky do tabulky Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu. Můžete rovněž využít níže uvedený odkaz, který přímo zobrazí anonymizované rozhodnutí 25 Cdo 3942/2015:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/A2937B8CE77BA4C2C1257F8F001ABB8D?openDocument&Highlight=0

Předmětný rozsudek byl opraven usnesením, které je pod shodnou sp. zn. rovněž dostupné na internetových stránkách Nejvyššího soudu. Usnesení dohledáte postupem uvedeným v předchozím odstavci. Pro jeho zobrazení rovněž můžete využít níže uvedený odkaz, který přímo zobrazí opravné usnesení:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/A32F31448E0F8892C1257FA40047E0F9?openDocument&Highlight=0


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravemMgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona