Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 60/2016

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informačního zákona“)
Vážená paní magistro,

Nejvyšší soud obdržel dne 29. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu Informačního zákona.

S odkazem na tiskovou zprávu Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2016 žádáte poskytnout hodnotící zprávy Nejvyššího soudu, které monitorují činnost českých soudů na trestním úseku při rozhodování v adhezním řízení o nárocích na náhradu nemajetkové újmy.

V odpovědi na tuto Vaši žádost uvádím, že Nejvyšší soud, respektive oddělení evidence judikatury Nejvyššího soudu, vypracovalo k dnešnímu dni jedinou takovou zprávu, která shrnuje období posledního čtvrtletí roku 2015. Tuto zprávu Vám povinný subjekt zasílá jako přílohu. Další zprávu, která mapuje období od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2016, oddělení evidence judikatury Nejvyššího soudu aktuálně zpracovává. Předpoklad je, že bude hotova v měsíci červnu 2016.

Výše zmíněné zprávy se týkají skutečně jen řízení na náhradu nemajetkové újmy v rámci adhezního řízení v trestních věcech. Vyhotovení takových zpráv si u oddělení evidence judikatury Nejvyššího soudu zadal předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu. Co se týče obdobných hodnotících zpráv v působnosti občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, nebylo jejich vypracování požadováno. Pokud jste projevila zájem se s rozhodnutími českých soudů v řízeních o nárocích na náhradu nemajetkové újmy v civilních věcech podrobněji seznámit, doporučuji Vám vypracovat si rešerše z databáze Rozhodnutí krajských a vrchních soudů na stránkách www.justice.cz.

Zasílám Vám přímo odkaz na sekci „Judikatura“, kde naleznete i konkrétní nápovědu, co databáze obsahuje a jak v ní vyhledávat:
http://www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judikatura_vks.nsf/popis_obsahu

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.


Příloha (tištěná): Shrnutí Sm 2015-398-29012016