Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 61/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane magistře,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 26. 5. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 61/2017, ve které žádáte:

1) Pod jakými sp. zn. jsou vedeny právní věci u Nejvyššího soudu České republiky, kde vystupuji jako účastník soudního řízení?
2) Sdělte mně informaci, kteří konkrétní soudci (uveďte jméno, příjmení, funkci) řeší každou konkrétní mou právní věc, která je evidovaná u Nejvyššího soudu České republiky?

Povinný subjekt Vám jako odpověď zasílá tištěné tabulky, které obsahují veškeré Vámi požadované informace.

Pro vysvětlení:
Řízení odškrtnutá znamenají, že ve věci již bylo rozhodnuto a spis byl spolu s rozhodnutím odeslán prvoinstančnímu soudu k tomu, aby rozhodnutí doručil všem účastníkům řízení.
Řízení vyřízená jsou taková, kde již sice padlo rozhodnutí, avšak příslušný senát k němu nyní aktuálně teprve vypracovává odůvodnění. Rozhodnutí tedy ještě nebylo z Nejvyššího soudu vypraveno za účelem doručení účastníkům řízení.
Řízení nevyřízená – v těch příslušné senáty stále ještě nerozhodly.

Jako obvykle v podobných případech, pokud směřuje požadavek k lustraci fyzické osoby, zasílá povinný subjekt výsledky vyhledávání v databázi Nejvyššího soudu pouze poštou přímo na adresu osoby, která byla lustrována. A to s ohledem na nemožnost ověřit si identitu odesílatele e:mailu bez elektronického podpisu.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (tištěná, 1 list): Tabulky Zin61/2017