Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 61/2019


ROZHODNUTÍ

Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti D. D., nar. XY, bydliště XY (dále jen „žadatel“), ze dne 29. 4. 2019, doplněné podáním ze dne 1. 5. 2019, sp. zn. Zin 61/2019,takto:


I. Podle § 15 odst. 1 v souladu § 2 odst. 4 písm. informačního zákona se žádost sp. zn. Zin 61/2019 částečně odmítá v bodě 3 žádosti, ve znění: „3. Protože se ode dne 29. 3. 2019 marně domáháme vydat informaci předsedou Ústavního soudu ČR, jak to soudruh JUDr. Pavel Šámal jako pan předseda Nejvyššího soudu vidí, že jsou všude ve vedoucích funkcích bývalí komunisti jako je dále například předseda Ústavního soudu a předseda Nejvyššího správního soudu nebo předseda vlády apod. a protože letos slavíme 30 let od pádu sametového bolševika a esesáka na trůn moci a aby bylo co na Nejvyšším soudu slavit, trvám rovněž na vydání této informace nevydané asociaci Cannabis is The Cure, z. s., ode dne 29. 3. 2019 a stěžované dne 16. 4. 2019. Zákon o zločinech komunistů č. 198/1993 Sb. mi jako chartistovi ukládá povinnost monitorovat prorůstání organizovaného zločinu do státní správy. Zmocnění asociace Cannabis is The Cure, z. s. jsem již doložil,neboť se ze strany žadatele jedná o požadavek na sdělení názoru.

II. Podle § 15 odst. 1 v souladu § 2 odst. 4 písm. informačního zákona se žádost sp. zn. Zin 61/2019 částečně odmítá v bodě 4 podbodech 11. a 12. žádosti, ve znění: „11. z toho rozhodnutí soudní (trestní) při porušení §§ 283-287 tr. zákoníku. 12. Měkka kalkulace předpokládá, že máte interně při porušení §§ 283-287 tr. Zákoníku zaznamenáno, že šlo o konopí a přírodniny, ne syntetické látky. Pokud máte, doplňte, pokud nemáte, nedoplňujte. Jako spravedlivé pak vidím přepočet správních řízení tak, že je -li např. 1% dovolání napadajících drogové paragrafy, je také 1% správních“ neboť se jedná o požadavek na vytvoření nové informace – odborné rešerše.
Odůvodnění:

Povinný subjekt obdržel dne 29. 4. 2019 žádost (nadepsáno jako „odvolání“) o poskytnutí informace, doplněnou podáním ze dne 1. 5. 2019 (nadepsáno jako „dodatek odvolání“), které společně eviduje pod sp. zn. Zin 61/2019. V žádosti žadatel nad rámec žádosti příkladem uváděl vedení spisové evidence v rámci různých soudů soudní soustavy, která se nicméně nevztahovala k řízení o předmětné žádosti, proto Nejvyšší soud jako povinný subjekt cituje pouze vybrané části žádosti, které spadaly do jeho působnosti :


PRVNÍ ŽÁDOST („odvolání“):

„Odvolání na rozhodnutí 29. 4. 2019, Sp. zn. Zin 59/2019

Trvám na tom, aby správní orgán II. stupně přikázal vydat na hlavičkovém papíru a ne neoznačeném listu vydat alespoň

1) sp. zn. všech dovolání odvolatele od roku 2010, a to včetně dovolání ministra spravedlnosti ve prospěch dovolatele

2) sp. zn. všech dovolání asociace Cannabis is The Cure,z.s.

3) sp. zn. všech stížností a kárných podnětů odvolatele a členů asociace Cannabis is The Cure, z. s. jako právnických osob na rozhodnutí soudců a předsedy Nejvyššího soudu ve věci výroby konopí jako léku a doložených podvodů a korupce a kartelu, které jsme podávali od roku 2014. Jedná se o podání těchto právnických osob: IČ: 266 70 232 a IČ: 706 31 298, IČ: 226 80 101, IČ: 227 27 281, IČ: 227 24 303“DRUHÁ ŽÁDOST („dodatek odvolání“):


Věc: Dodatek odvolání ze dne 29. 4. 2019 na rozhodnutí ze dne 29. 4. 2019, sp. zn. Zin 59/2019 spojený s žádostí o přijetí opatření proti nečinnosti správního orgánu a položením předběžné otázky Soudnímu dvoru

1. Protože rozhodnutí Nejvyššího soudu má sloužit také Evropskému soudu pro lidská práva, trvám na tom, aby správní orgán II. stupně přikázal vydat spisovou evidenci na hlavičkovém papíru a ne neoznačeném listu alespoň takto:

1. 1) sp. zn. všech dovolání odvolatele od roku 2010, a to včetně dovolání ministra spravedlnosti ve prospěch odvolatele

2. 2) sp. zn. všech dovolání asociace Cannabis is The Cure,z.s.

3. 3) sp. zn. všech stížností a kárných podnětů odvolatele a členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. jako právnických osob na rozhodnutí soudců a předsedy Nejvyššího soudu ve věci bludů soudců Nejvyššího soudu ve věci výroby konopí jako léku a nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru a doložených podvodů a korupce a kartelu, které jsme podávali od roku 2014. Jedná se o podání těchto právnických osob: IČ: 266 70 232 a IČ: 706 31 298, IČ: 226 80 101, IČ: 227 27 281, IČ: 227 24 303, jichž jsem zmocněncem, což jsem doložil.

1. Například spisová evidence /…/

/…/

5. To uvádím pro inspiraci a metodiku zpracování spisové evidence Nejvyššího soudu.

2. Dále trvám na tom, aby v rámci tohoto řízení předseda soudu v souladu s článkem 267 Smlouvy o fungování EU položil níže uvedenou předběžnou otázku Soudnímu dvoru, neboť to může klíčovým způsobem osvětlit otázku naléhavého omezení svéprávnosti nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana projednávanou Nejvyšším soudem pod sp. zn. 24 Cdo 3046/2018

1. Resp. navrhuji, aby první otázku předseda Nejvyššího soudu navrhl připojit ji k již vedenému řízení u Soudního dvora, sp. zn. C-663/18, kde je tato níže uvedená předběžná otázka řešena

(1), neboť je v rozhodnutích doloženo, že věc je také pro správní žalobu na Nejvyšší soud rozhodná, nejen ke sp. zn. Zin 59/2019 a dovolání sp. zn. Předběžná otázka Soudnímu dvoru: Soudnímu dvoru Evropské unie je předložena žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu článků 28, 29, 30 a 32 SFEU, nařízení č. 1307/2013(2) č. 1308/2013(3), jakož i zásady volného pohybu zboží, přičemž je mu položena otázka, zda tato ustanovení a tyto předpisy musejí být vykládány v tom smyslu, že odchylná ustanovení zavedená vyhláškou ze dne 22. srpna 1990 tím, že pěstování konopí, jeho průmyslové zpracování a jeho uvádění na trh omezují pouze na vlákna a semena, stanoví omezení, které není v souladu s právem Společenství [unijním právem].

2. Dále je navrhováno předložit tuto předběžnou otázku Soudnímu dvoru: Je třeba čl. 5 směrnice 20105/1535 ve světle skutečnosti, že Soudní dvůr v rozsudku ve věci C-144/16 Município de Palmela upřesnil, že se nevymahatelnost neoznámeného technického předpisu vztahuje jen na dotčené technické předpisy (požadavky) a nikoliv na celý právní předpis, vykládat v tom smyslu, že české soudy musí aplikovat zákon č. 50/2013 Sb. v části, ve které přiznává návětím § 24a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách právo na pěstování konopí, a nemohou nevymahatelnost daných technických předpisu de facto odmítat s argumentací, že aplikují ustanovení zákona o návykových látkách, která zakazují pěstování a nakládání s konopím přijata před vstupem České republiky do EU?

3. Protože se ode dne 29. 3. 2019 marně domáháme vydat informaci předsedou Ústavního soudu ČR, jak to soudruh JUDr. Pavel Šámal jako pan předseda Nejvyššího soudu vidí, že jsou všude ve vedoucích funkcích bývalí komunisti jako je dále například předseda Ústavního soudu a předseda Nejvyššího správního soudu nebo předseda vlády apod. a protože letos slavíme 30 let od pádu sametového bolševika a esesáka na trůn moci a aby bylo co na Nejvyšším soudu slavit, trvám rovněž na vydání této informace nevydané asociaci Cannabis is The Cure, z. s., ode dne 29. 3. 2019 a stěžované dne 16. 4. 2019. Zákon o zločinech komunistů č. 198/1993 Sb. mi jako chartistovi ukládá povinnost monitorovat prorůstání organizovaného zločinu do státní správy. Zmocnění asociace Cannabis is The Cure, z. s. jsem již doložil.

4. Protože se ode dne 4. 4. 2019 marně domáhám vydat informaci o nákladech Nejvyššího soudu na trestní řízení spojené s porušením §§ 283-287 tr. z., Kalkulace je žádána vydat s průměrem alespoň od 1. 1. 2010 od zavedení nového trestního zákoníku, pokud by nešlo od vstupu do EU, a nelze li použít měkkou kalkulaci, použijte tvrdou.

1. Navrhuji tuto metodiku propočtu ekonomických nákladů

2. Tvrdá kalkulace

3. Roční rozpočet Nejvyššího soudu je od 1. 1. 2010 v průměru cca ……..Kč.

4. Počet rozhodnutí Nejvyššího soudu je od 1.12010 v průměru cca ….

5. z toho

6. správní rozhodnutí ……...

7. rozhodnutí soudní ……….

8. z toho rozhodnutí

9. trestní ………..

10. civilní ……….

11. z toho rozhodnutí soudní (trestní) při porušení §§ 283-287 tr. zákoníku ……….

12. Měkka kalkulace předpokládá, že máte interně při porušení §§ 283-287 tr. Zákoníku zaznamenáno, že šlo o konopí a přírodniny, ne syntetické látky. Pokud máte, doplňte, pokud nemáte, nedoplňujte. Jako spravedlivé pak vidím přepočet správních řízení tak, že je -li např. 1% dovolání napadajících drogové paragrafy, je také 1% správních řízení. Váha rozhodnutí senátu je nejméně 10x vyšší než správního rozhodnutí. Tím se dostaneme ke ztratným nákladům jdoucí na vrub konopné demagogie´.

5. Žádám správní orgán II. stupně přikázat informace vydat a přílohou v odkazu zasílám článek Léčba konopí v České republice v letech 2000 – 2019 s přednáškou ze dne 20. 4. 2019 na straně 18-19 s patnácti kánony tortury Svaté konopné inkvizice (4).

Hynkovi, Vilémovi a Jarmile k potěše justičním morytátem 1. Máje 2019 Nejvyššímu soudu zasílá D. D. /…/. Přílohou dokládám lidovou tvořivost státních zastupitelství a vrchního soudu k žádosti o vydání spisové evidence.“

Povinnému subjektu tak byla doručena dvě podání označená jako „odvolání“ a „dodatek odvolání“. Po posouzení obsahu těchto podání dospěl povinný subjekt k názoru, že se i přes formální označení jako „odvolání“ k předchozímu řízení sp. zn. Zin 59/2019 z větší části jedná o novou žádost o informace, kterou proto nově zaevidoval pod sp. zn. Zin 61/2019, a to zcela v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 1 správního řádu). V uvedených podáních bylo totiž požadováno poskytnutí jiných informací, než v předchozí žádosti téhož žadatele sp. zn. Zin 59/2019, a to soupis věcí spolku Cannabis is The Cure, a dále bylo nově taktéž výslovně uvedeno, v jaké formě (na hlavičkovém papíře) mají být tyto informace poskytnuty. Takové požadavky nebyly v původní žádosti o informace vedené pod sp. zn. Zin 59/2019 obsaženy. Naopak vůči obsahu či způsobu vyřízení žádosti sp. zn. Zin 59/2019 nebylo v podání ze dne 29. 4. 2019 z žadatelovy strany žádných námitek, rovněž podání ze dne 1. 5. 2019 bylo z větší části obsahově vyhodnoceno jako nová žádost [body 1.1.1), 1.2.2), 1.3.3) a body 3 a 4 „dodatku odvolání“].

Pouze v části 2 „dodatku odvolání“ byla žádost povinným subjektem obsahově vyhodnocena jako odvolání proti vyřízení žádosti sp. zn. Zin 59/2019, proto byla žádost v této části označena jako odvolání žadatele (v řízení sp. zn. Zin 59/2019) a byla předána nadřízenému orgánu povinného subjektu k rozhodnutí o odvolání. Nadřízený orgán tedy aktuálně tuto část podání skutečně řeší v rámci odvolacího řízení.

Z důvodu zaměření části předložených požadavků mimo působnost Nejvyššího soudu byla žádost taktéž částečně odložena sdělením ze dne 9. 5. 2019 (odložená část byla povinným subjektem pro lepší orientaci žadatele vyznačena podtržením odkládaných částí žádosti).

Druhá část „dodatku odvolání“ ze dne 1. 5. 2019 (str. 4 až 17) obsahovala žadatelem avizované kopie podání k činnostem státních zastupitelství a Vrchního soudu v Olomouci, které byly k dodatku přidány jako příloha. Rovněž v případě dalšího souboru přiloženého k žádosti, který se věnoval tématu konopí, se jednalo o přílohu podání. Uvedené vychází i z formulace samotného zakončení textu žádosti: „Žádám správní orgán II. stupně přikázat informace vydat a přílohou v odkazu zasílám článek Léčba konopí v České republice v letech 2000 – 2019 s přednáškou ze dne 20. 4. 2019 na straně 18-19 s patnácti kánony tortury Svaté konopné inkvizice. Hynkovi, Vilémovi a Jarmile k potěše justičním morytátem 1. Máje 2019 D. D. /…/. Přílohou dokládám lidovou tvořivost státních zastupitelství a vrchního soudu k žádosti o vydání spisové evidence“. Z uvedeného tak vyplývá, že další text „dodatku odvolání“ i další soubor přiložený k žádosti o informace jsou pouze informativní přílohy žádosti o informace.


Podobně také 5. bod druhé části žádosti („dodatku odvolání“ ze dne 1. 5. 2019) byl povinným subjektem v souladu s obsahem (viz výše) vyhodnocen pouze jako závěrečné sdělení žadatele.

V rámci řízení vedeného pod sp. Zn Zin 61/2019 tak byla vyřizována následující část obou žadatelových podání: kompletní text „odvolání“ ze dne 29. 4. 2019 a identická část „dodatku odvolání“ ze dne 1. 5. 2019 [viz vymezeno výše jako text „odvolání“ a v rámci výše citovaných nepodtržených částí „dodatku odvolání“ se jedná o body 1.1.1), 1.2.2) a 1.3.3)], a dále body 3 a 4 „dodatku odvolání“ ze dne 1. 5 2019.

 

K výroku I. rozhodnutí:Podle § 15 odst. 1 informačního zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti“.

Podle čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) jsou svoboda projevu a právo na informace zaručeny. Podle čl. 17 odst. 5 Listiny jsou státní orgány a orgány územní samosprávy povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. Zákonem, který provádí uvedené ustanovení čl. 17 odst. 5 Listiny, je právě informační zákon. Podle § 1 informačního zákona tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím. Podle § 2 odst. 4 informačního zákona se „povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Již ze samotné dikce žádosti (bodu 3 „dodatku odvolání“) je zřejmé, že se žadatel dotazuje na názor předsedy Nejvyššího soudu, prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., viz formulace „jak to /…/ vidí“.

Pokud tedy povinný subjekt obdrží žádost o sdělení názoru, je třeba žádost s odkazem na § 2 odst. 4 informačního zákona odmítnout (tedy vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti), což výrokem I. rozhodnutí také učinil.

 

K výroku II. rozhodnutí:


Podle čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) jsou svoboda projevu a právo na informace zaručeny. Podle čl. 17 odst. 5 Listiny jsou státní orgány a orgány územní samosprávy povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. Zákonem, který provádí uvedené ustanovení čl. 17 odst. 5 Listiny, je právě informační zákon. Podle § 1 informačního zákona tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím. Podle § 2 odst. 4 informačního zákona se „povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Povinný subjekt konstatuje, že účelem této výluky je určitá míra ochrany povinných subjektů před nutností vytvářet nové informace jen pro účely zpracování odpovědi na žádost (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2012, č.j. 4 As 37/2011-93, či rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2013, č.j. 8 As 9/2013-30). Pokud tedy povinný subjekt obdrží žádost o vytvoření nových informací (zde rešerše) s odkazem na informační zákon, je třeba žádost s odkazem na § 2 odst. 4 téhož zákona odmítnout (tedy vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti).

Nejvyšší soud nevede speciální statistiky, respektive seznam rozhodnutích vydaných v řízení vedených o drogových trestných činech (§§ 283 až 287 trestního zákoníku), či přímo rozhodnutí týkající se pouze případů, kdy šlo „o konopí a přírodniny, ne syntetické látky“. Povinný subjekt nemá bohužel ani možnosti, jak požadované informace získat jednoduše ze své databáze například zadáním příslušného hesla. Informační systém Nejvyššího soudu ISNS (dále jen „ISNS“) sleduje a přesně vyhodnocuje jen konkrétně zadané statistické údaje podle parametrů, které jsou do něj předem naprogramovány. Jde především o údaje, jejichž sledování si vyžaduje běžná denní činnost soudu.

Zadání parametrů pro jakékoli další sledovaní, z kterého by měl ISNS generovat nové statistiky, je technicky (respektive programátorsky) velice náročným procesem. Nejde v takovém případě o pouhé mechanické vyhledávání a shromažďování údajů. Naopak se jedná o vysoce specializovanou činnost, představující i jakousi „přidanou hodnotu“ v podobě tvůrčí činnosti pracovníků externí dodavatelské firmy, která by musela nové funkcionality systému ISNS naprogramovat, což lze na straně povinného subjektu hodnotit jako nepřiměřené úsilí.

Nepřiměřené úsilí spojené s vytvářením nové informace ve smyslu § 2 odst. 4 informačního zákona by musel povinný subjekt vynaložit také v případě, že by měl takové informace vyhledávat, následně třídit a analyzovat tzv. ručně některý z pracovníků soudu. Na vytvoření požadované nové informace by musel pracovat specialista, nejlépe se specializací pro vymezenou oblast trestního práva. Opět by se nejednalo o pouhé a prosté shromažďování dat, ale o analytickou práci s judikaturou.

Jelikož z žádného právního předpisu nevyplývá pro povinný subjekt povinnost vést informace v podobě, kterou žadatel vyspecifikoval v dané části své žádosti (povinný subjekt tyto informace přesně specifikuje v rámci výroku II. tohoto rozhodnutí), a rovněž v návaznosti na argumentaci uvedenou výše, žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 61/2019 ze dne 29. 4. 2019, doplněnou dne 1. 5. 2019, povinný subjekt částečně vyhodnotil také jako požadavek na vytvoření nové informace (odborné rešerše) ve smyslu § 2 odst. 4 informačního zákona a proto tuto žádost ve výše specifikované části částečně odmítl.

Nejvyšší soud jakožto povinný subjekt musí podle § 20 odst. 4 písm. a) informačního zákona rovněž postupovat v souladu s § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tedy dbát o to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Vzhledem k tomu, že povinný subjekt již opakovaně (resp. vždy) v obdobných případech žádostí o rešerše v databázi rozhodnutí vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebyl ani v tomto případě důvod se od takové praxe vyřizování žádostí podle informačního zákona odchýlit.

Ve snaze přispět žadateli alespoň radou, upozorňuje povinný subjekt na možnosti vyhledávání všech anonymizovaných rozhodnutí na civilním i trestním úseku Nejvyššího soudu v období přibližně od druhého pololetí roku 2001 podle klíčových slov ve veřejné databázi rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu na jeho webových stránkách www.nsoud.cz. Žadatel si tak požadovanou rešerši může provést sám, popř. se svým právním zástupcem, a to např. zadáním příslušných klíčových slov (je rovněž možné zadat konkrétní právní předpis). Doporučuje se k tomu použít připojenou podrobnou a srozumitelnou Nápovědu. Rozhodnutí jsou takto zveřejňována obvykle ve lhůtě 60 dnů po tzv. odškrtnutí věci v ISNS, tedy dva měsíce poté, co Nejvyšší soud odeslal své rozhodnutí, včetně odůvodnění a celého procesního spisu, k soudu (zpravidla) první instance s tím, aby tento prvoinstanční soud řádně rozhodnutí dovolacího soudu doručil všem účastníkům (stranám) řízení. Pokud prvoinstanční soud následně zašle k Nejvyššímu soudu kopie potvrzení o doručení rozhodnutí (doručenek), které prokazují doručení rozhodnutí všem účastníkům (stranám) řízení, pak je možné takové rozhodnutí na webových stránkách zpřístupnit veřejnosti i dříve.

 

Poučení:

 

Proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je možné podle § 16 odst. 1 informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání, které se podává u povinného subjektu do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona

 

Povinný subjekt požadované informace, s výjimkou těch informací, které jsou mimo jeho působnost a taktéž informací, o jejichž odmítnutí rozhodl výše uvedenými výroky, poskytuje níže:

K bodu 1 žádosti ve znění:

Trvám na tom, aby správní orgán II. stupně přikázal vydat na hlavičkovém papíru a ne neoznačeném listu vydat alespoň

1) sp. zn. všech dovolání odvolatele od roku 2010, a to včetně dovolání ministra spravedlnosti ve prospěch dovolatele

2) sp. zn. všech dovolání asociace Cannabis is The Cure,z.s.

3) sp. zn. všech stížností a kárných podnětů odvolatele a členů asociace Cannabis is The Cure, z. s. jako právnických osob na rozhodnutí soudců a předsedy Nejvyššího soudu ve věci výroby konopí jako léku a doložených podvodů a korupce a kartelu, které jsme podávali od roku 2014. Jedná se o podání těchto právnických osob: IČ: 266 70 232 a IČ: 706 31 298, IČ: 226 80 101, IČ: 227 27 281, IČ: 227 24 303“,

povinný subjekt poskytuje seznam všech věcí vedených pro osobu žadatele (resp. žadatele v roli účastníka řízení u Nejvyššího soudu), soupis všech věcí vedených pro spolek Cannabis is The Cure, z. s., dále i soupis všech věcí pro další subjekty specifikované žadatelem pomocí IČ jednotlivých subjektů.

Nejvyšší soud jako povinný subjekt poskytl souhrnné informace o všech řízeních pro žadatele i další subjekty v celku, tj. nikoli zvlášť dovolání žadatele a zvlášť „řízení o stížnostech a kárných podnětech“ žadatele. Žadatel má přehledně poskytnuté všechny informace na hlavičkovém papíře, jak sám požadoval. Jednotlivé skupiny řízení si může žadatel sám sestavit na základě níže uvedených poznámek k vedení spisové služby Nejvyššího soudu. Zvláště v situaci, kdy žadatel nepožadoval pouze poskytnutí určitého výseku svých řízení vedených u Nejvyššího soudu, ale výpis všech řízení sám rozdělil na dvě části (viz bod 1 a 3 žádosti), považoval Nejvyšší soud jako povinný subjekt za vhodné poskytnout požadované informace (výpis řízení pro jednotlivé subjekty) přehledně ke každému subjektu zvlášť a nikoli soupis řízení více subjektů v jediném dokumentu (viz bod 3 žádosti „sp. zn. všech stížností a kárných podnětů odvolatele a členů asociace Cannabis is The Cure, z. s. jako právnických osob“). Údaje v tabulkách jsou tak poskytovány jako součást většího celku, tedy ne přímo podle žadatelova zadání, aby byla vypsána samostatně řízení o dovolání a samostatně řízení o stížnostech. Tento způsob poskytnutí informace je však plně v souladu s ustanovením § 4a odst. 1, věta třetí: „Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt takový celek v souladu s tímto zákonem.

Ostatně, rovněž tak odborná komentářová literatura se k této problematice vyjadřuje zcela jednoznačně (srovnej Furek, A., Rothanzl, L., Jirovec, T.: Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. Vydání. Praha. C. H. Beck, 2016, str. 266, bod 18) Komentované ustanovení provádí bod 3. preambule směrnice 2003/98 („Subjekty veřejného sektoru by však neměly být povinny poskytovat výtahy z dokumentů, pokud to představuje nepřiměřené úsilí.“) a čl. 5 odst. 2 Směrnice 2003/98 ve znění směrnice 2013/37 (Odstavec 1 nezakládá povinnost subjektů veřejného sektoru vytvářet nebo upravovat dokumenty nebo poskytovat výtahy z dokumentů, aby splnily požadavky v něm stanovené, pokud by to představovalo nepřiměřené úsilí překračující rámec jednoduché operace.“) Důvodová zpráva k novele č. 61/2006 Sb. (sněmovní tisk č. 991 IV. volebního období PS PČR, 2005) k tomuto ustanovení dále uvádí: „Speciálně je upravena situace, kdy požadovaná informace je součástí většího celku a žadatel požaduje její vynětí. Pokud tato operace nepředstavuje pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěž, žádosti vyhoví, v opačném případě může povinný subjekt poskytnout v souladu s tímto zákonem celek, v němž je požadovaná informace obsažena.“

Povinný subjekt uzavírá, že selektování řízení žadatele u Nejvyššího soudu do dvou samostatných dokumentů, které by bylo nutné vytvořit ručním zadávání jednotlivých údajů, považuje za nepřiměřenou zátěž i vzhledem k celkovému znění žádosti, v níž žadatel požaduje v souhrnu poskytnutí výpisu všech řízení. Povinný subjekt v rámci co nejrychlejšího poskytnutí informace neuvažoval ani o tom, že by informace žadateli „seskládal“ na základě jeho požadavku, za což by požadoval úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, a čekal, až bude úhrada zaplacena, jak umožňuje § 17 odst. 1 informačního zákona.

V tabulkách v příloze „Výpis věcí pro osobu D. D.“, „Výpis věcí pro spolek Cannabis is The Cure“ a „Výpis věcí další subjekty Zin 61 2019“ jsou uvedena veškerá řízení vedená pro osobu žadatele, pro spolek Cannabis is The Cure i pro další výše specifikované subjekty, a to jak v rozhodovací agendě, kde rozhodují jednotlivé senáty trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia, jimž jsou věci přidělovány na základě rozvrhu práce a jeho pravidel, tak v dalších rejstřících S, Sm, Zin, Ncn nebo Ntn, kde jsou pravidla pro přidělování věcí k vyřízení kompetentní osobě zastupující Nejvyšší soud dána na základě pověření určité konkrétní osoby definované v Organizačním řádu soudu, Jednacím řádu soudu a Kancelářském řádu. Proto tyto spisové značky údaj o senátu neobsahují. – Zmiňované dokumenty jsou veřejnosti volně dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz.

K části bodu 4 žádosti („dodatku odvolání“) ve znění:

4. Protože se ode dne 4. 4. 2019 marně domáhám vydat informaci o nákladech Nejvyššího soudu na trestní řízení spojené s porušením §§ 283-287 tr. z., Kalkulace je žádána vydat s průměrem alespoň od 1. 1. 2010 od zavedení nového trestního zákoníku, pokud by nešlo od vstupu do EU, a nelze li použít měkkou kalkulaci, použijte tvrdou.

1. Navrhuji tuto metodiku propočtu ekonomických nákladů

2. Tvrdá kalkulace

3. Roční rozpočet Nejvyššího soudu je od 1. 1. 2010 v průměru cca ……..Kč.

4. Počet rozhodnutí Nejvyššího soudu je od 1.12010 v průměru cca ….

5. z toho

6. správní rozhodnutí ……...

7. rozhodnutí soudní ……….

8. z toho rozhodnutí

9. trestní ………..

10. civilní ……….“,

poskytuje povinný subjekt následující údaje, zprůměrované za období ode dne 1. 1. 2010 až do 31. 12. 2018. (Průměry za rok 2019 ještě aktuálně spočítat nelze):

1. Průměrný roční rozpočet Nejvyššího soudu je 272 667 843,47 Kč

2. Průměrný roční počet rozhodnutí Nejvyššího soudu je 8 452

3. Průměrný roční počet správních rozhodnutí je 28

4. Průměrný roční počet soudních rozhodnutí (meritorních) je 8 422

5. Průměrný roční počet trestních rozhodnutí (meritorních) je 2 053

6. Průměrný roční počet civilních rozhodnutí (meritorních) je 6 369

Nejvyšší soud nad rámec poskytovaných informací žadatele upozorňuje, že i na základě výše poskytnutých statistických údajů není možné ani po samostatném vyhledání předmětné judikatury dospět spolehlivě k závěru, jaké náklady Nejvyšší soud vynaložil na jednotlivá řízení v souvislosti s §§ 283 až 287 trestního zákoníku. Veškeré následné kalkulace, které hodlá žadatel provést, tak budou s největší pravděpodobností zcela zavádějící a jejich vypovídací hodnota o skutečně vynaložených nákladech nebude velká, jelikož nelze jednoduše přiřazovat jednotlivým soudním rozhodnutím určitou procentuální váhu na základě teoretického odhadu; tímto postupem vůbec není vzata v úvahu složitost či rozsah věci, počet účastníků, atp.

 

Poučení:

  

Pokud se způsobem vyřízení žádosti v části, kde jsou poskytovány informace, žadatel nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

V Brně dne 14. 5. 2019

 

Mgr. Petr Tomíček


vedoucí oddělení styku s veřejností
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona
 
Příloha (elektronická):
Výpis věcí pro osobu D. D.
Výpis věcí pro osobu Cannabis is The Cure, z.s
Výpis věcí dalšísubjekty Zin 61/2019