Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 62/2016

Odkaz na zveřejněnou informaci ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informačního zákona“)
Vážená paní,

Nejvyšší soud obdržel 6. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 62/2016. Domáháte se v ní poskytnutí tří naposled vydaných, pravomocných, anonymizovaných rozhodnutí ve věci úroků z dlužného výživného pro nezletilé dítě.

Podle § 6 odst. 1 Informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.“

S ohledem na výše uvedené ustanovení § 6 odst. 1 Informačního zákona Vás tedy povinný subjekt odkazuje na zveřejněné informace, konkrétně na tabulku Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu, která se nachází na webové stránce Nejvyššího soudu www.nsoud.cz a kde je možné předmětná rozhodnutí, pokud byla vydána, vyhledat. K rešerším a vyhledávání je potřeba využít „Rozšířený vyhledávací formulář“, nejlépe pole „Text rozhodnutí“, do něhož můžete zadávat různá klíčová slova. Ve Vašem případě lze také vyhledávat pomocí hesel v poli označeném jako „Hesla“. Pomocí nabídky „Vyberte heslo“, se objeví tematické okruhy s různými typy rozhodnutí. Je mezi nimi např. i heslo „Výživné“.

V případě nejasností s vyhledáváním v Rozšířeném vyhledávácím formuláři lze použít „Nápovědu“, kterou naleznete zde:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/web/Napoveda~Vyhledavanirozhodnuti~Napoveda___vyhledavani_rozhodnuti~


Zároveň respektujeme Vaše upozornění, že odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 62/1016 bude automaticky zveřejněna na internetu, proto neobsahuje žádné osobní údaje žadatele, ačkoli jste je ve své žádosti o poskytnutí informace řádně doložila.

Pokud budete žádat podle § 6 odst. 2 Informačního zákona o přímé poskytnutí informací, pak povinný subjekt upozorňuje na možnost, kterou mu dává Informační zákon v § 17 odst. 1, kde se hovoří o tom, že: „Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může žádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.“

Poplatky za poskytnutí informací Nejvyšší soud vyčísluje podle sazebníku, který je dostupný na jeho webových stránkách, a to konkrétně pod odkazem:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/0/6E22F16CEC3839DBC1257F6A0055BF00/$file/Sazebn%C3%ADk%20poplatk%C5%AF.pdf


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.