Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 62/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 23. 4. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 62/2018, ve které požadujete „poskytnutí kopie rozhodnutí vydaných zdejším soudem v roce 2017 a 2018 (vydaných jak z podnětu podaných dovolání, tak i z podmětu návrhů ministra spravedlnosti ve smyslu § 95 odst. 5 zák. č. 104/2013 Sb.), a to ve věcech týkajících se návrhů na vydání rozhodnutí podle § 95 odst. 1 zák č. 104/2013 Sb., tj. o přípustnosti či nepřípustnosti vydání osoby k trestnímu stíhání do Ruské federace“.

K Vaší žádosti Vám povinný subjekt sděluje, že Nejvyšší soud v roce 2017 a 2018 v žádné věci nerozhodoval o přípustnosti či nepřípustnosti vydání osoby k trestnímu stíhání do Ruské federace.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona