Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 63/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 25. 4. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 63/2018, ve které požadujete sdělení „jestli bylo v právní věci žalobce ČEZ Prodej s. r. o., se sídlem Duhová 1/425, PSČ 140 53 Praha 4, IČ 27232433, proti žalovanému VÍTKOVICE, a. s., se sídlem Ruská 2887/101, PSČ 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 45193070, o zaplacení 385.774.756,- Kč s přísl. a 9.982.498,50 Kč s přísl. podáno dovolání k Nejvyššímu soudu.

K Vaší žádosti Vám povinný subjekt sděluje, že v předmětné věci bylo podáno dovolání. Řízení bylo vedeno pod spisovou značkou 23 Cdo 3810/2017 a již je skončeno.

Nad rámec výše uvedeného povinný subjekt sděluje, že rozhodnutí, které bylo v předmětné věci vydáno, lze dohledat na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz zadáním spisové značky do webového formuláře.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona