Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 63/2019

Vážená paní,
 

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 3. 5. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 63/2019, prostřednictvím které žádáte:

„o poskytnutí informace – jmen advokátů, kteří zastupovali účastníky v jednotlivých řízeních o dovoláních zapsaných do rejstříků Tdo, Cdo, Icdo nebo NSČR a ukončených v období od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018, a to ideálně ve formátu spisová značka | datum podání | datum rozhodnutí | způsob vyřízení věci | jméno a příjmení advokáta.

Dále žádáme o seznamy všech civilních a všech trestních věcí ukončených ve výše specifikovaném období, v nichž jsou uvedeny výše specifikované údaje vyjma údaje o jménu a příjmení advokáta (srov. tabulky poskytnuté pod sp. zn. Zin 142/2018).

Oproti jiným námi podávaným žádostem tentokrát připojujeme i žádost o seznam rozhodnutí Nejvyššího soudu (identifikovaných sp. zn.), která byla v roce 2018 zrušena Ústavním soudem.“

 

Povinný subjekt tímto požadované informace poskytuje žadatelce na CD disku formou celkem pěti elektronických příloh nazvaných:

„Zastupující advokáti.xlsx“,

„TabulkatrestníZin63 2019.xlsx“,

„TabulkacivilníZin63 2019.xlsx“,

„TabulkaNálezyÚS 2018.docx“

„TabulkaNálezyÚS 2018 (souhrn).docx“

 

První z uváděných příloh „Zastupující advokáti.xlsx“ obsahuje údaje o řízeních, ukončených v žadatelkou uvedeném období senáty trestního i civilního kolegia, kde alespoň jednu ze stran řízení zastupoval advokát. Přílohy „TabulkatrestníZin63 2019.xlsx“ a „TabulkacivilníZin63 2019.xlsx“ pak obsahují seznamy všech civilních, popř. trestních řízení, ukončených ve Vámi uvedeném období.

Vzájemným porovnáním (spisových značek) věcí, které obsahuje první z uváděných příloh „Zastupující advokáti.xlsx“, s obsahem (seznamem spisových značek) následujících příloh, získá žadatelka informace o řízeních, kde v databázi Nejvyššího soudu nefigurují jména advokátů.

Povinný subjekt tak předmětnou informaci v části, kde žadatelka požaduje údaje o řízeních, v nichž nefigurují advokáti, poskytuje jako součást většího celku, což je plně v souladu s § 4a odst. 1, věta třetí informačního zákona: „Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt takový celek v souladu s tímto zákonem.“ Ostatně, také odborná komentářová literatura se k této problematice vyjadřuje zcela jednoznačně (srovnej Furek, A., Rothanzl, L., Jirovec, T.: Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. Vydání. Praha. C. H. Beck, 2016, str. 266, bod 18) Komentované ustanovení provádí bod 3. preambule směrnice 2003/98 („Subjekty veřejného sektoru by však neměly být povinny poskytovat výtahy z dokumentů, pokud to představuje nepřiměřené úsilí.“) a čl. 5 odst. 2 Směrnice 2003/98 ve znění směrnice 2013/37 (Odstavec 1 nezakládá povinnost subjektů veřejného sektoru vytvářet nebo upravovat dokumenty nebo poskytovat výtahy z dokumentů, aby splnily požadavky v něm stanovené, pokud by to představovalo nepřiměřené úsilí překračující rámec jednoduché operace.“) Důvodová zpráva k novele č. 61/2006 Sb. (sněmovní tisk č. 991 IV. volebního období PS PČR, 2005) k tomuto ustanovení dále uvádí: „Speciálně je upravena situace, kdy požadovaná informace je součástí většího celku a žadatel požaduje její vynětí. Pokud tato operace nepředstavuje pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěž, žádosti vyhoví, v opačném případě může povinný subjekt poskytnout v souladu s tímto zákonem celek, v němž je požadovaná informace obsažena.“

Jako součást většího celku podle výše citovaného povinný subjekt poskytuje rovněž také požadovaný „seznam rozhodnutí Nejvyššího soudu (identifikovaných sp. zn.), která byla v roce 2017 zrušena Ústavním soudem“ a to formou tabulky „TabulkaNálezyÚS 2018“, ve které jsou uvedena veškerá řízení před Ústavním soudem v roce 2018, ve kterých bylo napadeno i rozhodnutí Nejvyššího soudu, a to včetně uvedení způsobu vyřízení Ústavním soudem. Z tabulky tedy žadatelka snadno vyselektuje zrušená rozhodnutí Nejvyššího soudu. Dále Nejvyšší soud poskytuje i přehledovou tabulku „TabulkaNálezyÚS 2018 (souhrn)“, ve které je uvedena celková statistika ústavní stížností napadených rozhodnutí Nejvyššího soudu.

 

Poučení:

 

Pokud se způsobem vyřízení žádosti v místě, kde jsou poskytovány informace, žadatelka nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona
 
Přílohy (elektronické na CD disku):
Zastupující advokáti.xlsx
TabulkatrestníZin67 2019.xlsx
TabulkacivilníZin67 2019.xlsx
TabulkaNálezyÚS 2018.docx
TabulkaNálezyÚS 2018 (souhrn).docx