Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 64/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 30. 5. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 64/2017, ve které požadujete sdělení informací k následujícím bodům:

„1. Informace o stavu řízení ve věci usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. července 2013 č. j. 30 Cdo 3377/2011-435, které bylo zrušeno Ústavním soudem, a to jeho nálezem ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. III. ÚS 3067/13.
2. V případě, že již bylo vydáno nové rozhodnutí Nejvyššího soudu na základě výše uvedeného nálezu Ústavního soudu, prosím Vás i o poskytnutí tohoto rozhodnutí.“

Povinný subjekt Vám tímto v odpovědi sděluje, že na základě nálezu Ústavního soudu je předmětné řízení projednáváno znovu u Nejvyššího soudu. Řízení je však u Nejvyššího soudu vedeno pod novou (navazující) spisovou značkou 30 Cdo 41/2017. K dnešnímu dni je tato věc vedena stále jako nevyřízena.

Nad rámec tohoto sdělení Vás povinný subjekt informuje, že dotazy na stav řízení můžete pokládat informační kanceláři Nejvyššího soudu telefonicky každý všední den v době od 7:30 do 16:00 hodin, a to na číslech +420 541 593 413 nebo +420 541 593 383. Takovou informaci pak obdržíte obratem a není nutné na ni čekat jako v případě podání podle Informačního zákona.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona