Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 65/2019

Vážený pane,
 

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 9. 5. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 65/2019, prostřednictvím které žádáte sdělení „zda již Nejvyšší soud vydal rozhodnutí o dovolání Ministerstva Financí ČR proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 12. 2017, č.j. 15 Cm 319/2006-1149 a pokud ano, uctivě žádám o zaslání tohoto rozhodnutí.“

Povinný subjekt Vám v odpovědi sděluje, že do dnešního dne nebylo Nejvyšším soudem rozhodnuto o dovolání proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 10. 2018, č. j. 5 Cmo 169/2018-1232, kde v prvním stupni rozhodl rozsudkem Městský soud v Praze dne 8. 12. 2017, č. j. 15 Cm 319/2006-1149. Vzhledem k tomu, že další část žádosti (poskytnutí rozhodnutí Nejvyššího soudu) byla podmíněna kladnou odpovědí na předcházející otázku, nemohl povinný subjekt Vaší žádosti vyhovět.

Nad rámec Vaší otázky povinný subjekt uvádí, že předmětné řízení o dovolání Ministerstva financí proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 10. 2018, č. j. 5 Cmo 169/2018-1232, v prvním stupni vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 15 Cm 319/2006, je u Nejvyššího soudu vedeno pod sp. zn. 27 Cdo 149/2019. Pod touto spisovou značkou přitom můžete stav řízení sám sledovat prostřednictvím veřejné databáze InfoSoud, provozované Ministerstvem spravedlnosti. Vstup do této databáze je rovněž možný přes webové stránky Nejvyššího soudu, nachází se přímo na homepage (hlavní stránce).

 

Poučení:

 

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

S pozdravem

 


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona