Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 67/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážení,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 2. 5. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 67/2018, prostřednictvím které žádáte poskytnout seznam jmen advokátů, kteří zastupovali účastníky v jednotlivých řízeních o dovoláních zapsaných do rejstříků Tdo, Cdo, Icdo nebo NSČR a ukončených v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017, a to ideálně ve formátu spisová značka / datum podání / datum rozhodnutí / způsob vyřízení věci / jméno a příjmení advokáta.“ a dále žádáte „seznamy všech civilních a všech trestních věcí ukončených ve výše specifikovaném období, v nichž jsou uvedeny výše specifikované údaje vyjma údaje o jménu a příjemní advokáta (srov. tabulky poskytnuté pod sp. zn. Zin 16/2018)“.
Dále prostřednictvím žádosti sp. zn. Zin 67/2018 žádáte, „seznam rozhodnutí Nejvyššího soudu (identifikovaných sp. zn.), která byla v roce 2017 zrušena Ústavním soudem (popř. o jiný dokument, z nějž by byla tato informace zjistitelná)“.

Povinný subjekt Vám tímto požadované informace poskytuje formou celkem čtyř elektronických příloh nazvaných:
Zastupující advokát 10 až 12 2017.xlsx“,
„TabulkatrestníZin67 2018.xlsx“,
„TabulkacivilníZin67 2018.xlsx“,
„TabulkaNálezyÚS 2017.docx.

První z uváděných příloh „Zastupující advokáti 10 až 12 2017.xlsx“ obsahuje údaje o řízeních, ukončených ve Vámi uvedeném období senáty trestního i civilního kolegia, kde alespoň jednu ze stran řízení zastupoval advokát. Přílohy „TabulkatrestníZin67 2018.xlsx“ a „TabulkacivilníZin67 2018.xlsx“ pak obsahují seznamy všech civilních, popř. trestních řízení, ukončených ve Vámi uvedeném období.

Vzájemným porovnáním (spisových značek) věcí, které obsahuje první z uváděných příloh „Zastupující advokáti 10 až 12 2017.xlsx“, s obsahem (seznamem spisových značek) následujících příloh, získáte informace o řízeních, kde v databázi Nejvyššího soudu nefigurují jména advokátů.

Povinný subjekt Vám tak předmětnou informaci v části, kde požadujete údaje o řízeních, v nichž nefigurují advokáti, poskytuje jako součást většího celku, což je plně v souladu s § 4a odst. 1, věta třetí informačního zákona: „Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt takový celek v souladu s tímto zákonem.“ Ostatně, také odborná komentářová literatura se k této problematice vyjadřuje zcela jednoznačně (srovnej Furek, A., Rothanzl, L., Jirovec, T.: Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. Vydání. Praha. C. H. Beck, 2016, str. 266, bod 18) Komentované ustanovení provádí bod 3. preambule směrnice 2003/98 („Subjekty veřejného sektoru by však neměly být povinny poskytovat výtahy z dokumentů, pokud to představuje nepřiměřené úsilí.“) a čl. 5 odst. 2 Směrnice 2003/98 ve znění směrnice 2013/37 (Odstavec 1 nezakládá povinnost subjektů veřejného sektoru vytvářet nebo upravovat dokumenty nebo poskytovat výtahy z dokumentů, aby splnily požadavky v něm stanovené, pokud by to představovalo nepřiměřené úsilí překračující rámec jednoduché operace.“) Důvodová zpráva k novele č. 61/2006 Sb. (sněmovní tisk č. 991 IV. volebního období PS PČR, 2005) k tomuto ustanovení dále uvádí: „Speciálně je upravena situace, kdy požadovaná informace je součástí většího celku a žadatel požaduje její vynětí. Pokud tato operace nepředstavuje pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěž, žádosti vyhoví, v opačném případě může povinný subjekt poskytnout v souladu s tímto zákonem celek, v němž je požadovaná informace obsažena.“

Jako součást většího celku podle výše citovaného Vám povinný subjekt poskytuje rovněž i požadovaný „seznam rozhodnutí Nejvyššího soudu (identifikovaných sp. zn.), která byla v roce 2017 zrušena Ústavním soudem“ a to formou tabulky „TabulkaNálezyÚS 2017“, ve které jsou uvedena veškerá řízení před Ústavním soudem v roce 2017, ve kterých bylo napadeno i rozhodnutí Nejvyššího soudu, a to včetně uvedení způsobu vyřízení Ústavním soudem. Z tabulky tedy snadno vyselektujete zrušená rozhodnutí Nejvyššího soudu, navíc jsou v tabulce odlišeny i případy, kdy bylo rozhodnutí zrušeno pouze částečně.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro správné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt zároveň žádá, abyste přijetí této elektronické odpovědi (poskytnutí informace) obratem zpětně potvrdili do e-mailu odesílatele.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákonaPřílohy (elektronické):
Zastupující advokát 10 až 12 2017.xlsx
TabulkatrestníZin67 2018.xlsx
TabulkacivilníZin67 2018.xlsx
TabulkaNálezyÚS 2017.docx.