Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 70/2018

ROZHODNUTÍ
Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti T. K. (dále jen „žadatel“), ze dne 8. 5. 2018, sp. zn. Zin 70/2018,

takto:

Podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 informačního zákona se žádost žadatele částečně o d m í t á v rozsahu bodu 1), jenž se týká požadavku na poskytnutí zápisu (popř. jakéhokoliv jiného dokumentu) z jednání občanskoprávního a obchodního kolegia, na kterém bylo projednáváno, zda bude usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2013, sp. zn. 23 Cdo 1400/2011 publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, neboť se jedná o neexistující informaci, respektive požadavek na vytvoření nové informace.

Odůvodnění:

Povinný subjekt obdržel dne 8. 5. 2018 žádost o poskytnutí informace, evidovanou pod sp. zn. Zin 70/2018, kterou žadatel formulovala takto:

„Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Nejvyšší soud se žádostí o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“).

1) Zápis z jednání občanskoprávního a obchodního kolegia
Prosím o poskytnutí zápisu (popř. jakéhokoliv jiného dokumentu) z jednání občanskoprávního a obchodního kolegia, na kterém bylo projednáváno, zda bude usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2013, sp. zn. 23 Cdo 1400/2011 publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu.

2) Informace o kategorii rozhodnutí
Ve vyhledávací databázi na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz je vždy uvedena kategorie rozhodnutí (A až E). Prosím tímto jednak o i) informaci, co přesně které písmeno kategorie rozhodnutí znamená, popř. o odkaz na veřejně dostupný dokument, kde je tato informace k nalezení a dále o ii) informaci, jaký význam má, pokud u určitého rozhodnutí tato informace absentuje (jako např. u rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2009, sp. zn. 28 Cdo 1526/2009).“

K výroku rozhodnutí:

Podle § 15 odst. 1 informačního zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti“.

Důvodem pro odmítnutí žádosti může být neexistující informace, tj. informace, kterou povinný subjekt nedisponuje. V takovém případě se jedná o požadavek na vytvoření nové informace ve smyslu § 2 odst. 4 informačního zákona, který uvádí: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“.

Povinný subjekt žádost žadatele ve výše uvedeném rozsahu odmítá, neboť zařazení předmětné rozhodnutí do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu nebylo projednáváno na žádném jednání občanskoprávního a obchodního kolegia. Požadované znění zápisu z jednání je tedy dle výše citovaného ustanovení tzv. neexistující informací.

Poučení:
Proti rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je možné podle § 16 odst. 1 informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona

Povinný subjekt žadateli v odpovědi k bodu 2) žádosti sp. zn. Zin 70/2018 ze dne 8. 5. 2018 poskytuje následující informace:

K bodu 2) podbodu i): Pravidla pro kategorizaci rozhodnutí jsou u Nejvyššího soudu dána rozdělením do těchto jednotlivých kategorií:

Skupina A - rozhodnutí zásadní povahy, určená pro uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek,
Skupina B - významná rozhodnutí nezařazená do skupiny A, určená pro vnitřní potřebu Nejvyššího soudu,
Skupina C - ostatní rozhodnutí řešící hmotněprávní otázku, pokud nepatří do skupin A a B,
Skupina D - rozhodnutí ve věcech výkonu rozhodnutí a ostatní rozhodnutí řešící procesní problematiku, pokud nebudou zařazena do skupin A, B a E,
Skupina E - jednoduchá rozhodnutí procesní povahy (zastavení dovolacího řízení, odmítnutí dovolání, odklad vykonatelnosti), pokud nebudou zařazena do skupin A a B.

Tato kategorizace není určena žádným veřejně dostupným předpisem.

K bodu 2) podbodu ii) žádosti povinný subjekt sděluje: V případě, kdy kategorizace chybí, jedná se o pouhé opomenutí a tato absence nezakládá žádnou speciální kategorii rozhodnutí. V žadatelem citovaném rozhodnutí sp. zn. 28 Cdo 1526/2009 ze dne 24. 6. 2009 již příslušná kancelář civilního kolegia Nejvyššího soudu pracuje na nápravě.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti v části, kde jsou poskytovány informace, žadatel nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

V Brně dne 23. 5. 2018


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona