Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 70/2019

Vážení,
 

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 19. 5. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 70/2019, prostřednictvím které žádáte sdělit


„požádat o poskytnutí informace, zda je

1) společnost Air Bank a.s., IČ: 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, účastníkem jakéhokoliv soudního sporu.

2) společnost Home Credit a.s., IČ: 26978636, se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, účastníkem jakéhokoliv soudního sporu.

3) společnost Home Credit International a.s., IČ: 60192666, se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, účastníkem jakéhokoliv soudního sporu.“

Tímto Vám povinný subjekt poskytuje následující informaci:

1) V tabulce v příloze „Výpis věcí Air Bank, a. s.“ jsou uvedena veškerá řízení vedená pro uvedenou společnost, a to jak v rozhodovací agendě, kde rozhodují jednotlivé senáty trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia, jimž jsou věci přidělovány na základě rozvrhu práce a jeho pravidel, tak další rejstříky S, Sm, Zin, Ncn nebo Ntn, kde pravidla pro přidělování věcí do nich jsou jednoznačná. Vždy je zde určena osoba, která za každý z těchto rejstříků osobně zodpovídá – taková osoba je pak přesně definována v Organizačním řádu soudu, Jednacím řádu soudu a Kancelářském řádu. Proto tyto spisové značky údaj o senátu (číslice na první pozici spisové značky) neobsahují. Zmiňované „organizační“ dokumenty, které mj. obsahují vysvětlení, co znamenají zkratky jednotlivých agend, jsou veřejnosti volně dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz .


2) V tabulce v příloze „Výpis věcí Home Credit, a. s.“ jsou uvedena veškerá řízení vedená pro uvedenou společnost, a to jak v rozhodovací agendě, kde rozhodují jednotlivé senáty trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia, jimž jsou věci přidělovány na základě rozvrhu práce a jeho pravidel, tak další rejstříky S, Sm, Zin, Ncn nebo Ntn, kde pravidla pro přidělování věcí do nich jsou jednoznačná. Vždy je zde určena osoba, která za každý z těchto rejstříků osobně zodpovídá – taková osoba je pak přesně definována v Organizačním řádu soudu, Jednacím řádu soudu a Kancelářském řádu. Proto tyto spisové značky údaj o senátu (číslice na první pozici spisové značky) neobsahují. Zmiňované „organizační“ dokumenty, které mj. obsahují vysvětlení, co znamenají zkratky jednotlivých agend, jsou veřejnosti volně dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz .


3) Nejvyšší soud ve své databázi k dnešnímu dni neeviduje žádná řízení (řízení aktuální ani z dřívější doby) ve kterých by mezi účastníky figurovala společnost Home Credit International a.s., IČ: 60192666


 

Poučení:

 

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček,


vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle informačního zákona

Přílohy:
Výpis věcí Air Bank, a. s.xlsx
Výpis věcí Home Credit, a. s.xlsx