Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 71/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 9. 5. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 71/2018, prostřednictvím které žádáte „o informaci, kdo byl předsedou Nejvyššího soudu před rokem 1989 a poté do roku 1993, kdy jím byl JUDr. Otakar Motejl, a jaká je profesní minulost tohoto soudce, včetně politické angažovanosti v KSČ, a eventuelně v Lidových milicích.“

Povinný subjekt Vám v odpovědi na Vaši žádost poskytuje následující informace:

Předsedou Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky byl od roku 1972 do roku 1989 (resp. do ledna 1990) doc. JUDr. Josef Ondřej, CSc. Od 23. 1. 1990 byl předsedou JUDr. Otakar Motejl.

Doc. JUDr. Josef Ondřej, CSc. vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Pracoval jako tajemník kolegia ministra spravedlnosti, jako vedoucí odboru dohledu ministerstva spravedlnosti a jako soudce působil na všech stupních soudní organizace v ČSSR. Též působil ve funkci předsedy krajského soudu v Ostravě. Dne 31. července 1969 byl jmenován do funkce náměstka ministra spravedlnosti a 16. dubna 1970 byl zvolen do funkce předsedy Nejvyššího soudu ČSR, a následně v prosinci 1972 byl rovněž zvolen předsedou Nejvyššího soudu ČSSR.

Doc. JUDr. Josef Ondřej, CSc. byl členem Komunistické strany Československa.

(Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/1981fs/tisky/t0070_00.htm)

O případném členství doc. JUDr. Josefa Ondřeje, CSc. v Lidových milicích nemá povinný subjekt žádné informace, ani se mu je v rámci vypracovávání této odpovědi na žádost o informace nepodařilo dohledat. Vzhledem k podrobným pramenům, na které výše povinný subjekt odkazuje, se dá však předpokládat, že pokud by doc. JUDr. Josef Ondřej, CSc. členem Lidových milicí byl, uvedené prameny by takovou informaci obsahovaly.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro správné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt zároveň žádá, abyste přijetí této elektronické odpovědi (poskytnutí informace) obratem zpětně potvrdila do e-mailu odesílatele.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona