Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 75/2016

Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážená paní doktorko,

Nejvyšší soud obdržel dne 24. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 75/2016. Konkrétně žádáte poskytnutí těchto informací:

1) „poskytnutí informace, zda již byla Nejvyšším soudem ČR řešena právní otázka, v jakých odůvodněných případech může soud rozhodnout, že věc bude dražena jen mezi spoluvlastníky dle ustanovení § 1147 zákona č. 89/2012 Sb.“
2) „pokud tato otázka již byla řešena, prosím o poskytnutí takového rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR.“

Podle § 6 odst. 1 Informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

ad 1) Nejvyšší soud rozhodoval ve věci týkající se § 1147 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kde se vyskytuje „dražba jen mezi spoluvlastníky“. Tuto informaci můžete dohledat na stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz za pomoci Rozšířeného vyhledávacího formuláře v tabulce „Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu“, kde v řádku „Soud“ vyberete z nabídky „Nejvyšší soud“. V „Textu rozhodnutí“ upřesníte vyhledávání pomocí logického operátoru "§ 1147" AND "Draž* jen mezi spoluvlast*" následně zvolíte možnost „Hledat“.

ad 2) Na základě výše uvedeného vyhledávání byla nalezena dvě rozhodnutí Nejvyššího soudu, a to 22 Cdo 3105/2014 a 22 Cdo 1943/2015, která naleznete v anonymizované verzi na tomto odkazu:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=%5BARozhodnutiRT%5D%3D%22%C2%A7%201147%22%20AND%20%22Dra%C5%BE*%20jen%20mezi%20spoluvlast*%22%20AND%20%5BSoudCreate%5D%3D%22Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%AD%20soud%22&SearchMax=1000&SearchOrder=4&Start=1&Count=15&pohled=1

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.