Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 76/2016

Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane doktore,

Nejvyšší soud obdržel dne 26. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 76/2016. Konkrétně se v ní domáháte „poskytnutí rozsudku Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 11 Tdo 1499/2015“.

Podle § 6 odst. 1 Informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

Vámi požadované rozhodnutí se nachází v anonymizované podobě na internetových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz, konkrétně pod odkazem:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=%5Bspzn1%5D%20%3D%2011%20AND%20%5Bspzn2%5D%3DTdo%20AND%20%5Bspzn3%5D%3D1499%20AND%20%5Bspzn4%5D%3D2015&SearchMax=1000&SearchOrder=4&Start=1&Count=15&pohled=1

Nejvyšší soud Vás v té souvislosti informuje, že na svých internetových stránkách uveřejňuje veškerá rozhodnutí jednotlivých senátů trestního kolegia přibližně 90 dnů od data vydání předmětného rozhodnutí. U rozhodnutí senátů občanskoprávního a obchodního kolegia dokonce přibližně za 60 dnů od data vydání rozhodnutí. Nalézt konkrétní rozhodnutí můžete po vepsání příslušné spisové značky do tabulky Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu v pravé horní části domovské stránky na webu www.nsoud.cz.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.