Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 76/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 21. 5. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 76/2018, prostřednictvím které žádáte „poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí vašeho soudu, sp. zn. B 9/1974-91 (…) a sp. zn. B 7/1972-65-II (…).“

Povinný subjekt zjistil, že výše uvedenými spisovými značkami jsou v komentáři k trestnímu řádu (Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 4700 s.) identifikována rozhodnutí publikovaná v trestní části Bulletinu Nejvyššího soudu, a proto povinný subjekt žadatelce poskytuje v elektronické podobě scany požadovaných rozhodnutí v takové formě, v jaké byly publikovány ve výše uvedeném bulletinu.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro správné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt zároveň žádá, abyste přijetí této elektronické odpovědi (poskytnutí informace) obratem zpětně potvrdila do e-mailu odesílatele.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákonaPřílohy (elektronické):
Bulletin NS_9_91.pdf
Bulletin NS_7_65.pdf