Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 79/2016

Vážený pane magistře,
dne 3. 6. 2016 byla Nejvyššímu soudu prostřednictvím elektronické podatelny doručena Vaše žádost o poskytnutí informací, v níž jste specifikoval čtyři dotazy. K jednotlivým bodům žádosti uvádíme následující vyjádření:

K bodu a):
Požadovaný rozvrh práce Nejvyššího soudu pro rok 2012 naleznete na následující internetové adrese:
http://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=222000&s=a#SPR.

K bodu b):
Trestní věc vedená u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 4 Tdo 46/2012 byla Nejvyššímu soud předložena dne 11. 1. 2012, a byla přidělena podle pravidel pro přidělování rozvrhu práce na rok 2012 ve znění od 1. 1. 2012.

Věc byla přidělena do senátu č. 4, jelikož této věci předcházelo dovolání podané přímo k Nejvyššímu soudu vedené pod sp. zn. 4 Tdo 1543/2011 (bylo podáno 1. 12. 2011 a bylo příslušným předsedou senátu postoupeno soudu prvního stupně ve smyslu ustanovení § 265h tr. ř. k dalšímu postupu). Jak je uvedeno v pravidlech pro přidělování na str. 11 rozvrhu práce, „věc dříve vrácená bez věcného vyřízení (tzv. jinak) se po opětovném nápadu přidělí soudci, který ji měl původně přidělenou, i pokud by již byl členem jiného senátu trestního kolegia“. Na základě těchto pravidel byla věc sp. zn. 4 Tdo 46/2012 přidělena po opětovném nápadu senátu č. 4, a to příslušnému předsedovi senátu, v tomto případě JUDr. Jiřímu Pácalovi.

K bodu c):
Požadovaný rozvrh práce Nejvyššího soudu pro rok 2014 naleznete na následující internetové adrese:
http://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=222000&s=a#SPR.

K bodu d):
Trestní věc vedená u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 4 Tdo 239/2014 byla Nejvyššímu soudu předložena dne 19. 2. 2014, a byla přidělena podle pravidel pro přidělování rozvrhu práce na rok 2014 ve znění od 1. 2. 2014.

Tato věc byla přidělena do senátu č. 4, jelikož této věci předcházelo rozhodnutí vedené pod sp. zn. 4 Tdo 46/2012, jímž byla rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 11. 11. 2010, sp. zn. 46 T 7/2009 a Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 9. 2011, sp. zn. 2 To 26/2011 zrušena a byla přikázána k novému projednání a rozhodnutí. Jak je uvedeno v pravidlech pro přidělování na str. 11 rozvrhu práce, „věc vrácená Nejvyššímu soudu po rozhodnutí Ústavního soudu ... je přidělena soudci, který ji původně referoval. Toto pravidlo platí obdobně i pro věci dříve vrácené Nejvyšším soudem po zrušení rozhodnutí k novému projednání a rozhodnutí“.

Na základě těchto pravidel byla věc sp. zn. 4 Tdo 239/2014 přidělena po opětovném nápadu senátu č. 4, a to příslušnému předsedovi senátu, v tomto případě JUDr. Jiřímu Pácalovi.

Na závěr si Vám dovolujeme sdělit, že Vaši žádost ze dne 3. 6. 2016 vyřizujeme mimo režim zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „IZ“), neboť nesplňuje náležitosti požadované v § 14 odst. 2 IZ. Ve Vaší žádosti chybí údaj o tom, že se domáháte poskytnutí informace ve smyslu IZ. Žádost navíc neobsahuje ani datum narození žadatele tak, jak vyplývá z věty druhé § 14 odst. 2 IZ. Tyto popsané skutečnosti ale nijak nebrání ve vyřízení Vašeho požadavku prostřednictvím tohoto neformálního postupu.

S pozdravem


Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu