Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 80/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“) a odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 informačního zákona
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 29. 5. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 80/2018, ve které požadujete:
1) sdělení spisové značky dovolacího řízení, které je, či bylo vedeno u Nejvyššího soudu ve sporu mezi správcem konkurzní podstaty Union Banky a Ministerstvem spravedlnosti (viz článek „Ministerstvo čelí exekuci“ – v příloze)
2) zaslání anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu ve výše uvedené věci, kterým bylo rozhodnuto o odkladu vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí“.

K bodu 1) Vaší žádosti Vám sděluji, že spisová značka Vámi dotazovaného řízení vedeného u Nejvyššího soudu zní 30 Cdo 1302/2018.

Podle § 6 odst. 1 informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

K bodu 2 žádosti Vám sděluji, že požadované rozhodnutí je volně dostupné v databázi anonymizovaných Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, která se nachází na webových stránkách www.nsoud.cz. Rozhodnutí se zobrazí po zadání příslušné spisové značky do webového formuláře.

Konkrétně Vámi požadované rozhodnutí naleznete přímo pod tímto odkazem:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/012FE75182194C17C125829D00315F87?openDocument&Highlight=0,

Pro úplnost povinný subjekt sděluje, že rozhodnutí o odkladu vykonatelnosti a právní moci doručuje účastníkům řízení přímo Nejvyšší soud, a proto jsou ve výše zmiňované (a odkazované) veřejné databázi zveřejňována v anonymizované verzi neprodleně po právní moci tohoto rozhodnutí. Ostatní anonymizovaná rozhodnutí Nejvyšší soud zveřejňuje obvykle ve lhůtě 60 dnů od data vypravení spisu s rozhodnutím z Nejvyššího soudu k soudu první instance, jež následně seznamuje s výsledkem dovolacího řízení jednotlivé účastníky. V případě, kdy má Nejvyšší soud z prvoinstančního soudu potvrzeno doručení rozhodnutí v dané věci všem účastníkům řízení, zveřejní rozhodnutí v anonymizované podobě na svých webových stránkách obvykle dříve.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona