Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 83/2019

Vážená paní,
 

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 31. 5. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 83/2019, v následujícím znění:„Tímto žádám dle zák. č. 106/1999 Sb. o sdělení, kdy a kým byl založen spis sp. zn. 0 SM 59/2019, resp. jak a kdy vznikl, co je jeho skutečným obsahem, komu, kdy a kým byl přidělen a zda v souladu s platnými zákony ČR a v jakém stavu se nachází, kdy hodlá k tomu zákonný a příslušný soudce nařídit ústní jednání a mně k němu předvolat? Žádám o vyřízení této žádosti v zákonné lhůtě. Též žádám vysvětlit, co je zákonným důvodem, že věci byla přidělena spisová značka, která z veřejně dostupných zdrojů pro označování věcí vedených nejen Nejvyšším soudem ČR, ale ani žádným jiným soudem ČR, neexistuje, podle jiných pak existuje pro označování řízení o vydání směnečného platebního rozkazu, což ovšem není obsahem mých podání do tohoto spisu dlouhodobě předávaných k zapracování. Též senát č. 0 u Nejvyššího soudu ČR neexistuje. Žádám doručit doklad o žurnalizaci vč. čl. kterými byla má podání opatřena a vše vysvětlit.“
 

K Vaší žádosti ze dne 31. 5. 2019 sp. zn. Zin 83/2019 Vám povinný subjekt poskytuje následující:

 

K otázkám „kdy a kým byl založen spis SM 59/2019?“, „jak a kdy vznikl, co je jeho skutečným obsahem?“, „komu, kdy a kým byl přidělen a zda v souladu s platnými zákony ČR a v jakém stavu se nachází?“ a k požadavku na zaslání dokladu o žurnalizaci vč. č.l., kterými byla Vaše podání opatřena, Vám povinný subjekt sděluje, že k založení předmětného spisu došlo pracovníky evidenčního oddělení Nejvyššího soudu v souladu s Kancelářským a spisovým řádem, konkrétně s jeho druhou částí věnující se činnosti oddělení evidence a podatelny, a to v souladu s příslušnými právními předpisy - zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů. K uvedenému viz příslušná ustanovení Kancelářského a spisového řádu Nejvyššího soudu:

„§ 35 Evidence podání

(2) Evidence elektronických dokumentů probíhá automaticky v eSSL a dále následně v ISNS v zápisových modulech pro jednotlivé agendy (rejstříky), kde jsou pracovníky oddělení evidence dokumenty zaevidovány přírůstkovým způsobem, což znamená, že každé podání je zaevidováno samostatně pod novou spisovou značkou, nestanoví-li tento řád dále jinak.

(5) Spisy jsou pak dále pracovníky oddělení evidence zapisovány vzestupně v číselném

a časovém pořadí, v němž byly NS doručeny nebo vznikly z jeho činnosti. Číselná řada evidence začíná na začátku každého roku pořadovým číslem 1, a končí posledním číslem zapsaným dnem 31. prosince téhož roku.

§ 40 Rozdělování podání

(1) Doručená listinná a elektronická podání (spisy) jsou pracovníky oddělení evidence,

případně pracovníky podatelny, předávány v den doručení po jejich zpracování zaměstnanci, který je organizačním řádem určen k jejich přebírání (dále jen „určený zaměstnanec“), do jejich přihrádky na oddělení evidence, pokud není domluveno jinak. Určení zaměstnanci vyzvedávají podání (spisy) nejméně jednou denně.“

Spis vedený pod sp. zn. Sm 59/2019 (tato spisová značka znamená totéž, co spisová značka 0 Sm 59/2019) byl založen dne 4. 2. 2019, kdy bylo Vaše podání ze dne 18. 1. 2019 učiněné prostřednictvím e-mailové komunikace, které bylo původně zapsáno pod sp. zn. Ncn 10/2019, převedeno do rejstříku „Sm“ – Stížnost na nesprávný postup. Stalo se tak po pečlivějším studiu tohoto Vašeho podání pracovníky občanskoprávního a obchodního kolegia, neboť z formulace textu vyplynulo, že jednoznačně patří do rejstříku „Sm“, protože obsahuje stížnost, která brojí proti způsobu vyřizování Vašeho předchozího požadavku právě v rejstříku „Ncn“. Ostatně, taktéž místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala toto Vaše podání, postoupené mu z původního rejstříku „Ncn“, přijal jako věc, která do jeho agendy „Sm“ spadá.

Věc tak byla dne 4. 2. 2019 přidělena pracovníky evidenčního oddělení k vyřízení místopředsedovi Nejvyššího soudu JUDr. Romanu Fialovi, jenž za rejstřík „Sm“ přímo zodpovídá. Protože Vaše podání vyřizuje konkrétní osoba, která je zodpovědná za konkrétní rejstřík, a nikoliv senát, je před rejstříkovým označením „Sm“ (rejstřík sekretariátu místopředsedy Nejvyššího soudu) číslo „0“, které se už nebude měnit. To je podstatné, neboť toto vyjadřuje, že o podání rozhoduje konkrétní osoba určená vnitřními předpisy Nejvyššího soudu a nikoliv senát. Proto ani nemůžete v rozvrhu práce dohledat žádný ze senátů Nejvyššího soudu, který by byl označen pořadovým číslem „0“.

Na vysvětlenou je třeba uvést, že také v dovolacích agendách (např. Cdo anebo ICdo) se může ve spisové značce v řízeních, kde rozhodují senáty, taktéž číslovka „0“ na pozici čísla senátu objevit, avšak pouze přechodně, bezprostředně poté, co věc napadla k Nejvyššímu soudu. V řádech dnů je pak číslice „0“ nahrazena konkrétním číslem senátu. Toto označení „0“ je v takovém případě ryze pracovní a trvá pouze v krátkém úseku, v mezidobí, kdy je věc už evidována evidenčním oddělením (podatelnou), avšak konkrétní senát, který o ní bude rozhodovat, ještě na základě rozvrhu práce určen není. Nejvyšší soud tak řeší ryze technický problém, jak věc zapsat do svého Informačního systému Nejvyššího soudu ISNS, který vyžaduje vyplnit taktéž pozici čísla senátu.

Stav věci Sm 59/2019 je v informačním systému Nejvyššího soudu aktuálně veden v kategorii věc „obživla“. Došlo tedy k znovuotevření dříve vyřízeného (ukončeného) spisu. Spis sp. zn. Sm 59/2019 „obživl“ na základě Vašich dvou podání ze dne 3. 6. 2019. Tato Vaše podání jsou aktuálně vyřizována pracovníky úseku místopředsedy Nejvyššího soudu a bude Vám pravděpodobně zaslána odpověď přímo panem místopředsedou JUDr. Romanem Fialou.

K otázce na obsah předmětného spisu, jakož i k požadavku na doložení žurnalizace spisu, Vám povinný subjekt v příloze zasílá scan spisového přehledu, který dokládá jak žurnalizaci (tedy „očíslování listů spisu“), tak zároveň i jeho obsah. Stručně řečeno tvoří obsah předmětného spisu Vaše podání učiněná vůči Nejvyššímu soudu a Vám poskytnuté odpovědi ze strany pověřených pracovníků Nejvyššího soudu.

Kancelářský a spisový řád Nejvyššího soudu je dostupný z:

http://172.25.16.17/JudikaturaNS_new/intranet.nsf/f069f297c2422c1bc12576ac0045940f/e37ad05db748ccc9c12583910030b33e/$FILE/Kancel%C3%A1%C5%99sk%C3%BD%20a%20spisov%C3%BD%20%C5%99%C3%A1d%20-%20%C3%BApln%C3%A9%20zn%C4%9Bn%C3%AD.pdf

K otázce „kdy hodlá k tomu zákonný a příslušný soudce nařídit ústní jednání a Vás k němu předvolat?“ Vám povinný subjekt sděluje, že Vaše podání je vyřizováno v rámci výkonu správy soudu, nikoliv v rámci působnosti Nejvyššího soudu jako vrcholného orgánu moci soudní (viz níže citovaná ustanovení zákona č. 6/20002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů). Jelikož se tedy nejedná o soudní řízení v rámci zákonem svěřeného výkonu soudní moci, u něhož by navíc zákonem byla stanovena povinnost vést ústní jednání, je komunikace vedena pouze v písemné formě.

Nad rámec Vaší žádosti Vám povinný subjekt sděluje, že i charakter soudních řízení vedených před Nejvyšším soudem je, vzhledem k povaze rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu, převážně neveřejný, komunikace účastníků řízení (či spíše jejich právních zástupců) se soudem se realizuje v zásadě písemnou formou. Na základě výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že v rámci vyřizování věci Sm 59/2019 nebude nařízeno ústní jednání, tedy ani nemůžete být k (nenařízenému) jednání předvolána.


§ 14 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, který stanoví, že:
(1) Nejvyšší soud jako vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování tím, že a) rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích v případech stanovených zákony o řízení před soudy, b) rozhoduje v jiných případech stanovených zvláštním právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.
(2) Nejvyšší soud dále rozhoduje a) o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí cizozemských soudů, vyžaduje-li to zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena, b) v dalších případech stanovených zvláštním právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.
(3) Nejvyšší soud sleduje a vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení a na jejich základě v zájmu jednotného rozhodování soudů zaujímá stanoviska k rozhodovací činnosti soudů ve věcech určitého druhu.

§ 118 Úkoly státní správy soudů

(1) Úkolem státní správy soudů je vytvářet soudům podmínky k řádnému výkonu soudnictví, zejména po stránce personální, organizační, hospodářské, finanční a výchovné, a dohlížet způsobem a v mezích tímto zákonem stanovených na řádné plnění úkolů soudům svěřených.

(2) Výkon státní správy soudů nesmí zasahovat do nezávislosti soudů.

§ 121

(1) Předseda Nejvyššího soudu a předsedové vrchních, krajských a okresních soudů vykonávají státní správu soudů v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

(2) Místopředsedové Nejvyššího soudu a místopředsedové vrchních soudů vykonávají státní správu těchto soudů v rozsahu určeném jejich předsedou.“

K důvodům přidělení sp. zn. 0 Sm 59/2019 Vám dále povinný subjekt sděluje, že tato spisová značka byla řízení přidělena v souladu Kancelářským a spisovým řádem Nejvyššího soudu, a to konkrétně s § 54 Kancelářského a spisového řádu Nejvyššího soudu, který uvádí:

„(1) Pro evidenci spisů se na NS zakládají tyto rejstříky:

a) v elektronické podobě

- rejstříky trestního kolegia – Et, Etn, Ntn, Pzo, Tcu, Td, Tdo, Tpjn, Ts, Tvo, Tul, Tz, Zp;

- rejstříky občanskoprávního a obchodního kolegia – Cdo, Cpjn, Cul, Ec, ICdo, Ncn, Ncu, NSČR, Nd;

- rejstříky sekretariátu předsedy soudu – Osu, Pl. NS, S, SB, Ssz, Sz, Zin, Zou;

- rejstříky sekretariátu místopředsedy soudu – Odaj, Sleg, Sm, SUs;

- rejstřík správy soudu – Spr.

 

Závěrem si dovoluje povinný subjekt ještě jednou rekapitulovat:

Váš podnět (e-mailové podání) ze dne 18. 1. 2019 byl přidělen v souladu s vnitřními předpisy k vyřízení místopředsedovi Nejvyššímu soudu JUDr. Romanu Fialovi, a to právě pod sp. zn. Sm 59/2019 (znamená totéž, co sp. zn. 0 Sm 59/2019).

V rámci rejstříků S, Sm, Zin, Ncn nebo Ntn jsou pravidla pro přidělování věcí jednoznačná. Vždy je zde určena osoba, která za každý z těchto rejstříků osobně zodpovídá. Taková osoba je pak přesně definována v Organizačním řádu soudu, Jednacím řádu soudu a Kancelářském řádu. Proto tyto spisové značky údaj o senátu neobsahují, resp. nahrazuje je číslice „0“, která se zde objevuje po celou délku řízení. Nejedná se tak o označení senátu, ani „přechodné pracovní označení“ senátu, jak tomu bývá u běžných dovolacích agend, ale vyjadřuje se tím skutečnost, že v uvedené věci rozhoduje konkrétní osoba a nikoliv senát.

 

Poučení:

 

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro přesné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt žádá, abyste obratem potvrdila přijetí tohoto sdělení do e-mailové schránky, odkud Vám povinný subjekt informaci zasílá.


 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček


vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona