Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 91/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 25. 6. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 91/2018, tohoto znění: „ …Dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s vyjádřením NS ČR ze dne 20. července 2016, Č. j. S 306/2016, které jste mi zaslal jako přílohu rozhodnutí ze dne 16. 2. 2018, sp. zn. Zin 22/2016…Který zaměstnanec NS ČR vypracoval text výše uvedeného vyjádření a který zaměstnanec ověřil věcnou správnost vyjádření před tím, než bylo předloženo k podpisu panu předsedovi NS ČR prof. JUDr. Pavlu Šámalovi, Ph.D.?

Povinný subjekt Vám k Vaší žádosti sděluje, že vyjádření ze dne 20. 7. 2016, č. j. S 306/2016 na základě věcných a úplných podkladů od vedoucí personálního oddělení Nejvyššího soudu paní Hany Pazderové stylisticky a formálně zpracovala odborná pracovnice sekretariátu Nejvyššího soudu paní Bc. Ivana Čechovská. Věcná správnost se v takových případech zpětně neověřuje, neboť sekretariát předsedy Nejvyššího soudu nikdy neprovádí faktografické změny obsahu předložených podkladů.

Nicméně, na základě právě Vámi opakovaně podávaných žádostí podle informačního zákona se s konečnou podobou daného textu průvodního dopisu pro Policii ČR následně vedoucí personálního oddělení Nejvyššího soudu paní Hana Pazderová nejméně dvakrát seznámila (při přípravě odpovědi na tuto žádost sp. zn. Zin 91/2018 a rovněž při konzultaci ve věci řízení sp. zn. Zin 22/2018), přičemž jeho věcnou správnost vždy potvrdila.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu. Pro správné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt zároveň žádá, abyste přijetí této elektronické odpovědi (poskytnutí informace) obratem zpětně potvrdil do e-mailu odesílatele.


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona