Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 92/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 25. 6. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 92/2018, prostřednictvím které žádáte „poskytnutí anonymizované verze tohoto rozsudku:
- rozsudek Nejvyššího soudu ČR vydaný dne 16.12.1998 v řízení vedeném pod sp.zn. 3 Cdon 398/96, jenž byl publikován ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR pod číslem 26/2001.

Povinný subjekt Vám k Vaší žádosti v příloze zasílá kopii rozsudku povinného subjektu sp. zn. 3 Cdon 398/96 ze dne 16. 12. 1998, tak jak byl publikován ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákonaPříloha (elektronická): 3Cdon39896.pdf