Analytici na jednání u Nejvyššího soudu Finska v Helsinkách

Třetí setkání analytiků nejvyšších soudů Německa, Francie, Velké Británie, Belgie, Nizozemí, Finska a České republiky probíhá v těchto dnech v prostorách Nejvyššího soudu Finska v Helsinkách. Pilotní projekt Sítě předsedů Nejvyšších soudů Evropské unie podporovaný Evropskou komisí, který nastartoval účinnější spolupráci mezinárodní skupiny analytiků, je jedním z pilířů vzájemné spolupráce nejvyšších soudů ze zemí tradiční demokracie a České republiky, kterou na tomto jednání reprezentují Aleš Pavel, Dušan Sulitka a Libor Havelka.
Mezi body jednání patří metodika výměny analýz v rámci pracovní skupiny, debata o vnitrostátní aplikaci Úmluvy o právech dítěte a článku 24 Listiny základních práv EU, vnitrostátní úprava trestního práva v oblasti trestných činů souvisejících s terorismem a další odborné otázky. Skupina bude přijata předsedou Nejvyššího soudu Finska panem Timem Eskem a zúčastní se jednání u Okresního soudu v Helsinkách.

Mezinárodní skupina pro právní komparatistiku (Law Liasons Group)
Snahou mezinárodní skupiny pro právní komparatistiku je snažší spolupráce Nejvyšších soudů při výměně právních informací, zejména právních předpisů a judikatury v otázkách, které jsou předmětem rozhodovací činnosti některého z Nejvyšších soudů. Výstupem je konkrétní analýza, která soudcům Nejvyššího soudu představí, jak ke konkrétním právním otázkám přistupují spolupracující nejvyšší soudy ve své judikatuře. Konkrétně šlo o komparativní studii k problematice pašování drog, nelegálního přistěhovalectví, stíhání za trestné činy šíření HIV a sexuálního zneužívání dětí přes internet, výběru rozhodce třetí stranou atd. Mezi další oblasti zájmu skupiny v letošním roce patřily otázky efektivnější práce se soudním spisem a jeho vedením (case management), výklad Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) vztah Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealská úmluva) a evropského nařízení o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod, výklad článku 220 Úmluvy OSN o mořském právu a jiné.

Oddělení analytiky a srovnávacího práva
Oddělení analytiky a srovnávacího práva vzniklo na konci roku 2005 s vědomím toho, že jako vrcholný orgán nového členského státu Evropské unie musí i Nejvyšší soud České republiky řádně aplikovat evropské právo. Jednou ze stěžejních agend oddělení analytiky se stala odborná, komparativní a rešeršní práce pro potřeby soudců zdejšího soudu i soudců nižších soudů. Oddělení zajišťuje kontakt Nejvyššího soudu s dalšími nejvyššími soudy v evropském i mezinárodním prostoru, podílí se na vytváření vnějších vztahů Nejvyššího soudu a dbá o odborné zastoupení a účast Nejvyššího soudu v Síti předsedů nejvyšších soudů členských států Evropské unie, v Evropské asociaci soudců pracovně právních soudů a v Evropském právním institutu.