JUDr. Brožová rezignovala na funkci předsedkyně NS

Autor: Ing. Petr Knötig | 01/20/2015

K rezignaci ve funkci předsedkyně Nejvyššího soudu ČR jsem se rozhodla s ohledem na svůj důchodový věk a dále proto, abych vyšla vstříc zásadním změnám ve vedení Nejvyššího soudu v souvislosti s novelou zákona o soudech a soudcích, dle které končí mandáty předsedům trestního i občanskoprávního a obchodního kolegia.
Z hlediska ústavního umožním svým krokem jmenování předsedů Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu dvěma různými prezidenty.
Při této příležitosti vyjadřuji poděkování všem, kteří mi byli oporou a podíleli se na úsilí o prosazování práva, které není pouhou sofistikovanou interpretací zákona, ale směřuje k naplnění ideálu spravedlnosti. Ideálu, který společnost přijímá s důvěrou a respektem.

V Brně dne 20. ledna 2015

JUDr. Iva Brožová