Místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Šuk předsedá nové expertní komisi, která pokračuje v práci na věcném záměru civilního řádu soudního

Ministerstvo spravedlnosti vytvořením nové expertní skupiny, tvořené zástupci různých soudů, akademiky a lidmi z advokátní praxe, vstoupilo do druhé fáze příprav civilního řádu soudního. Kromě místopředsedy Nejvyššího soudu Petra Šuka, stojícího v čele komise, se jejím členem stal také předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Jiří Zavázal.

Pracovní skupina by měla v následujícím období projít návrh věcného záměru, který připravil původní tým pod vedením doc. JUDr. Petra Lavického, Ph.D. Jednotlivé části tohoto návrhu věcného záměru má za úkol vyhodnotit, obohatit o další poznatky z justiční praxe a především o moderní trendy ze zemí s čerstvými zkušenostmi s rekodifikací civilního procesu. Aktuálně má nově vzniklá expertní skupina k dispozici druhou, upravenou verzi základních tezí věcného záměru, která obsahuje zapracované připomínky, jež Ministerstvo spravedlnosti sesbíralo k první verzi předloženého návrhu od odborné veřejnosti a které byly původní pracovní skupinou vyhodnoceny jako relevantní. Aktuální text je k dispozici na stránkách Ministerstva spravedlnosti:
https://justice.cz/documents/12681/2549255/V%C4%9Bcn%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br+C%C5%98S_fin%C3%A1ln%C3%AD+verze+druh%C3%A9ho+zn%C4%9Bn%C3%AD.pdf/07b8f62a-d63e-4106-baef-11c4c6d57926

Dosavadní materiál určitě obsahuje řadu prvků, z nichž by bylo vhodné i nadále vycházet. Rád bych však se zapojením odborníků z praxe i akademického prostředí dále podrobněji analyzoval, kde má stávající procesní právo rezervy k dalšímu zlepšení", říká v reakci na jmenování do čela komise Petr Šuk.


S přispěním tiskového odboru Ministerstva spravedlnosti
Mgr. Petr Tomíček,
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu
Brno, 21. 7. 2021