Nejvyšší soud zveřejnil výstupy 3. rodinněprávního sympozia Justiční akademie na téma střídavá péče

Nejvyšší soud zveřejňuje od loňského roku na svých webových stránkách výstupy ze sympozií Justiční akademie. Smyslem sympozií je formou odborného dialogu vedeného mezi soudci všech instancí a Ústavního soudu se zástupci dalších profesí nalézat modelová řešení typových případů rodinného práva, jež by odpovídaly požadavkům kladeným na moderní opatrovnickou justici.

3. rodinněprávní sympozium se konalo ve dnech 13. a 14. listopadu 2019. Během prvního dne užší skupina pozvaných odborníků (soudci a soudkyně JUDr. Jaromír Jirsa, JUDr. Tomáš Lichovník, JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., JUDr. Hana Nová, JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., JUDr. Lenka Westphálová, Ph.D., JUDr. Soňa Soukupová, Mgr. Vladimír Polák, JUDr. Ingrid Kalináková (SK) a sociolog Mgr. Petr Fučík, Ph.D.) pracovala na základních tezích, které byly následně, druhý den akce, představeny širšímu publiku z řad opatrovnických soudců.

Na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz v sekci Sympozia, semináře → Odborná symposia k judikatuře Nejvyššího soudu naleznete nově písemně zpracované teze z 3. sympozia, včetně praktické části, která obsahuje i návrhy formulace jednotlivých výroků.

Výstupy sympozií naleznete také na webových stránkách Justiční akademie www.jacz.cz v sekci Vzdělávání → Rodinněprávní sympozia Justiční akademie.

Doposud se konala následující symposia:
1. rodinněprávní sympozium Jusitční akademie na téma protiprávní změna bydliště nezletilého jedním z rodičů dítěte, ze dne 29. a 30. října 2018,
2. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma svěření dítěte do péče příbuzné či blízké osoby, ze dne 1. a 2. října 2018,
3. rodinněprávní symposium Justiční akademie na téma střídavá péče, ze dne 13. a 14. listopadu 2019.

Zveřejňováním sympozií a vysíláním soudců podporuje Nejvyšší soud sympozia Justiční akademie. JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, se zúčastnil všech tří doposud konaných sympozií Justiční akademie a přislíbil již účast na dalším, v pořadí již 4. rodinněprávním sympoziu, které se bude konat ve dnech 1. a 2. dubna 2020 v Kroměříži.


Bc. Němcová Monika
referentka informační kanceláře
5. 3. 2020