Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal jedná s předsedy Nejvyšších soudů Evropské unie v Madridu

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. se ve dnech 20. – 22. října 2016 zúčastnil kolokvia a valného shromáždění Sítě předsedů Nejvyšších soudů členských států Evropské unie.
Hlavním cílem Sítě předsedů Nejvyšších soudů členských států Evropské unie je užší vzájemná spolupráce nejvyšších soudů a výměna názorů a zkušeností ze soudní praxe. Síť se zabývá legislativními návrhy předkládanými evropskými institucemi, zejména ve věcech trestněprávních a občanskoprávních, diskutuje o otázkách správy soudnictví v jednotlivých zemích, vztazích justice a dalších mocí ve státě, hrozbách pro soudcovskou nezávislost a institucionálně zajišťuje spolupráci analytických útvarů nejvyšších soudů. Kromě předsedů nejvyšších soudů států Evropské unie mají předsedové nejvyšších soudů Lichtenštejnska, Norska a Černé hory status pozorovatelů.

Letošní jednání evropských justičních špiček má dvě stěžejní témata, a to sice „Alternativní řešení sporů: mediace a rozhodčí řízení“ a „Úloha nejvyšších soudů ve vývoji práva“.

K tématu odklonů od soudního řízení, kde souhrnnou zprávu přednesla předsedkyně Federálního Soudního dvora Německé spolkové republiky Bettina Limperg, předseda Nejvyššího soudu uvedl, že v České republice byla mediace dlouho vnímána jako trestněprávní koncept, neboť i na úrovni středoevropských států bylo přijetí zákona o probační a mediační službě pionýrským počinem, který předcházel i přijetí zákona o soukromoprávních mediacích. „Použití mediace v trestních věcech se stalo pevnou součástí restorativní justice, jejímž hlavním principem je urovnání konfliktu mezi obětí a pachatelem trestného činu. Mimosoudní řešení konfliktu v trestním řízení má v trestní justici široké uplatnění a je jedním z nástrojů řešení trestné činnosti a jejích důsledků.“

Aktuálním tématem v turbulentních legislativních změnách v právních řádech všech členských států Evropské unie je problematika soudcovského dotváření práva a úlohy Nejvyšších soudů v těchto procesech. Po úvodních poznámkách předsedy Nejvyššího soudu Nizozemí Maartena Feterise předseda Nejvyššího soudu vymezil ústavní pravomoci Nejvyššího soudu. „Limity možného vlivu Nejvyššího soudu na vývoj práva jsou spjaty s konceptem dělby moci a příslušností České republiky ke kontinentálnímu právnímu systému. Judikatura nemůže být bez vývoje. Není vyloučeno, aby i při nezměněné právní úpravě byla nejen doplňována o nové judikaturní závěry, nýbrž i měněna. Ke změně rozhodovací praxe zvláště Nejvyšší soud přistupuje velmi opatrně. Při posuzování jednotlivých případů dbá na to, aby nebyl narušen princip předvídatelnosti soudního rozhodování“, poznamenal předseda Pavel Šámal během pracovního jednání.

Předsedové se v závěrech pracovních jednání shodli na rostoucím vlivu nejvyšších soudů při vývoji práva ve svých jurisdikcích. Zároveň vyjádřili, že v Evropě sílící tendence odklonů od soudních řízení hraje nezastupitelnou, byť subsidiární roli při řešení sporů v evropském prostoru.

Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
21. 10. 2016