Nejdůležitější právní předpisy používané v trestním řízení

1. Nejdůležitější právní předpisy

  • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, platný do 31.12.2009,
  • zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
  • zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

2. Právní předpisy navazující
Instituty trestního práva upravuje řada dalších právních předpisů:
  • zákon č. 6/2002 Sb., zákon o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení,
  • zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně souvisejících zákonů,
  • zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,
  • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů,
  • zákon č. 184/1964 Sb., kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů (ve spojitosti s II. světovou válkou),
  • ust. § 5 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu,
  • amnestijní rozhodnutí prezidenta republiky, vydaná na základě ust. čl. 63 odst. 1 písm. j) Ústavy ČR,
  • mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament ČR souhlas a kterými je Česká republika vázána, a proto jsou součástí právního řádu.

Všechny uvedené zákony jsou dostupné na webových stránkách Portálu veřejné správy