Aktivní legitimace; náhrada nákladů léčení; nesoběstačná osoba, § 449 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., § 449 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb.

26. 9. 2017
Nárok na náhradu nákladů péče o nesoběstačnou osobu poškozenou na zdraví a o její domácnost náleží přímo poškozenému, nikoliv třetí osobě, která péči v potřebném rozsahu a nad rámec běžné a standardní rodinné spolupráce a solidarity osobně vykonává, aniž na ni vynakládá finanční prostředky.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2016, sp. zn. 25 Cdo 786/2016, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.786.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v tomto rozsudku zabýval otázkou aktivní legitimace k uplatnění nároku na náhradu nákladů spojených s péčí o nesoběstačnou osobu blízkou, která přesahuje rámec běžné a standardní spolupráce a solidarity v rodině. Při posuzování důvodnosti dovolání vyšel dovolací soud ze zjištění, že matka osobně pečovala o nesoběstačného syna a za výkon této činnosti se domáhala náhrady nákladů ve smyslu § 449 odst. 1 a odst. 3 obč. zák.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 17. 5. 2017, publikováno ve sbírce pod č.  27/2018)