Havarijní pojištění; pojistná událost; pojistná smlouva; odmítnutí pojistného plnění; hrubě zkreslené údaje, § 2809 o. z.

12. 11. 2021

Ustanovení § 2809 o. z. nebrání smluvním stranám pojistné smlouvy sjednat si možnost odmítnutí pojistného plnění pro případ, že se oprávněná osoba bude domáhat pojistného plnění uvedením vědomě nepravdivých údajů o vzniku a okolnostech tvrzené pojistné události.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2021, sp. zn. 32 Cdo 3172/2020, ECLI:CZ:NS:2021:32.CDO.3172.2020.1)

Anotace:
Soud prvního stupně zamítl žalobu, jíž se žalobkyně domáhala pojistného plnění z havarijního pojištění. K odvolání žalobkyně odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Soudy nižších stupňů měly za prokázané, že žalobkyně nepodala žalované pravdivé vysvětlení o vzniku pojistné události, což ostatně vyplynulo i ze šetření žalované. Pojistná smlouva přitom žalované umožňovala odmítnout pojistné plnění, jestliže pojištěný uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události, nebo pokud podstatné údaje týkající se této události zamlčí.

Soudy nižších stupňů uzavřely, že odmítnutí pojistného plnění bylo v souladu s pojistnými podmínkami, přičemž takový důvod odmítnutí mohl být v pojistné smlouvě s ohledem na dispozitivní povahu § 2809 o. z. sjednán.

Nejvyšší soud se na základě dovolání podaného žalobkyní zabýval otázkou povahy § 2809 o. z. a z toho plynoucí možnosti stran sjednat si v pojistné smlouvě další důvody odmítnutí pojistného plnění nad rámec § 2809 o. z.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 10. 2021, publikováno ve sbírce pod č. 85/2021)