Hlasování věřitelů; zdržel se hlasování; schůze věřitelů; způsob oddlužení, § 403 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb.

7. 7. 2016
Věřitelem, který nemá právo odvolání proti usnesení o schválení oddlužení, jelikož nehlasoval o způsobu oddlužení, se rozumí jak věřitel, který nehlasoval („zdržel se hlasování“) tím, že zůstal zcela nečinný (nevyužil možnosti hlasovat mimo schůzi věřitelů a na schůzi věřitelů se nedostavil), tak věřitel, který svou „aktivitu“ navenek projevil jen tím, že se sice dostavil na schůzi věřitelů, ale přesto nehlasoval o způsobu oddlužení (výslovně prohlásil, že se hlasování zdržuje).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 12. 2015, sen. zn. 29 ICdo 6/2014)

Anotace:
Věřitelé namítali, že existují skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Tito věřitelé se však vzdali práva hlasovat o způsobu oddlužení.

Ustanovení § 406 odst. 4 insolvenčního zákona přitom požadavek, podle kterého právo odvolat se proti usnesení o schválení oddlužení náleží jen věřiteli, který hlasoval o způsobu oddlužení, klade též pro ty věřitele, jejichž námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční soud nevyhověl. Nejvyšší soud se tedy musel vypořádat se situací, kdy věřitelé projevili sice aktivitu při hlasování, ale hlasování se zdrželi.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 5. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 51/2017)