Hrozící škoda; stavba na cizím pozemku; preventivní opatření; odvrácení hrozící škody, § 3028 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 2903 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 417 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., § 43 zák. č. 99/1963 Sb.

29. 6. 2020

Při vážném ohrožení, kdy hrozící škodu nelze odvrátit jinak než vhodnými a přiměřenými stavebními úpravami, lze podle § 2903 odst. 2 o. z. uložit povinnost provést stavbu i na cizím pozemku, souhlasí-li s tím vlastník pozemku.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2019, sp. zn. 25 Cdo 1412/2019, ECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.1412.2019.1)

Anotace
Okresní soud uložil svým rozhodnutím žalovanému povinnost vystavět železobetonovou opěrnou zeď. Vycházel ze zjištění, že nemovitosti žalobkyň (dům a pozemek) jsou od roku 2003 ohrožovány srážkovou vodou stékající z komunikace na sousedním pozemku žalovaného, což způsobuje nadměrnou erozi zásypu stavby rodinného domu žalobkyň i podkladních konstrukčních vrstev vozovky. Soud prvního stupně dovodil, že jsou splněny podmínky ustanovení § 2903 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., neboť nečinností žalovaného ohledně odvodnění komunikace v souvislosti s položením nepropustného asfaltového koberce došlo k vážnému ohrožení domu žalobkyň erozí svahu pod komunikací, stékající srážkovou vodou jsou trvale ohrožovány zásypové vrstvy stavby jejich domu, a hrozí tak vznik závažné škody. Opatření, jež bylo žalovanému uloženo, je dle odborníků schopno vzniku škod zabránit.

Odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně potvrdil, neboť se ztotožnil s jeho právními závěry s tím, že hrozba vážného poškození spočívá v nebezpečí sesuvu svahu (pozemku žalovaného) na pozemek a dům žalobkyň a tím jeho poškození, a dále i v podmáčení domu. Proto je na místě pasivně legitimovanému žalovanému uložit, aby provedl vhodné opatření k odvrácení škody.

Rozhodnutí odvolacího soudu bylo napadeno dovoláním, v němž dovolatel vymezil otázku, zda lze podle § 2903 zák. č. 89/2012 Sb. ukládat povinnost ke stavbě na cizím pozemku.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 10. 6. 2020, uveřejněno ve sbírce pod č. 58/2020) .