Indosovaná směnka; kauzální námitky; spotřebitelská smlouva; zajištění závazku, čl. I § 17 zák. č. 191/1950 Sb.

28. 6. 2016
Zajišťuje-li indosovaná směnka pohledávku remitenta za výstavcem (vlastní) směnky ze spotřebitelské smlouvy, náleží výstavci námitky vůči nabyvateli směnky zakládající se na jeho vztazích k remitentovi bez zřetele k tomu, zda nový majitel při nabývání směnky jednal vědomě na škodu výstavce.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2015, sp. zn. 29 Cdo 1155/2014)

Anotace:
Nejvyšší soud se v tomto rozsudku zabýval otázkou, jestli a za jakých předpokladů přísluší výstavci směnky (vlastní) kauzální námitky vůči nabyvateli směnky v situaci, kdy směnkou zajištěná pohledávka je pohledávkou ze spotřebitelské smlouvy

V dané věci bylo poměřováno právo na zaplacení (indosované) směnky za podmínek předvídaných ustanovením čl. I. § 17 zák. č. 191/1950 Sb., směnečného a šekového na straně jedné, a na druhé straně ochrana spotřebitele spočívající v tom, aby nebylo zhoršeno jeho právní postavení pouze v důsledku jednostranného úkonu věřitele.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 5. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 104/2016)