Informační povinnost; právo duševního vlastnictví; vymožení splnění informační povinnosti, § 3 odst. 2 zák. č. 221/2006 Sb.

4. 6. 2018
Ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 221/2006 Sb. se aplikuje i na situaci, kdy se v samostatném řízení žalobce domáhá informací o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo duševního vlastnictví, poté, kdy bylo pravomocně ukončeno řízení, v němž bylo vysloveno, že bylo porušeno toto právo duševního vlastnictví.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 5. 2017, sp. zn. 23 Cdo 2765/2012, ECLI:CZ:NS:2017:23.CDO.2765.2012.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozsudku musel vypořádat s dovolatelem vymezenou otázkou aplikovatelnosti § 3 odst. 2 zákona č. 221/2006 Sb. ve chvíli, kdy bylo již pravomocně rozhodnuto o tom, že distribucí zboží nebo služby bylo porušeno právo duševního vlastnictví, a tedy možnosti domoci se splnění informační povinnosti v řízení o porušení práva duševního vlastnictví odlišném.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 17. 1. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 121/2018)