Inhibitorium; generální inhibitorium; exekuce; absolutní neplatnost, § 44 odst. 7 zák. č. 120/2001 Sb., § 47 odst. 4 zák. č. 120/2001 Sb.

24. 5. 2016
Jestliže v době, kdy měly nastat obligační účinky kupní smlouvy, kterou povinný a jeho manželka převedli na třetí osobu nemovitosti ve společném jmění manželů, bylo v právní moci usnesení o nařízení exekuce, soudní exekutor ani oprávněný nebyli v žádném ohledu účastníky kupní smlouvy nebo osobami, jež by převod odsouhlasily, a oprávněným vymáhaná pohledávka nebyla uspokojena, je kupní smlouva absolutně neplatná pro porušení speciálního inhibitoria ve smyslu § 47 odst. 4 exekučního řádu.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2015, sen. zn. 29 ICdo 47/2013)

Anotace:
Rozsudek Nejvyššího soudu poměřuje uplatnitelnost závěru, který formuloval Nejvyšší soud v rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2011, sp. zn. 31 Cdo 4545/2008, uveřejněného pod číslem 84/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, pro poměry zákazu nastaveného tzv. generálním inhibitoriem ve smyslu ustanovení § 44 odst. 7 exekučního řádu, ve vztahu ke skutkově odlišné situaci, kdy nastanou důsledky (sankce) plynoucí z porušení zákazu nastaveného tzv. speciálním inhibitoriem formulovaného v ustanovení § 47 odst. 4 exekučního řádu.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 4. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 87/2016)