Insolvence; úpadek; oddlužení; společné oddlužení manželů; věřitel; přihláška pohledávky; námitky; nesouhlas s oddlužením; hlasování o přijetí způsobu oddlužení, § 389 odst. 2, písm. a) IZ ve znění od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2017, § 389 odst. 2 písm. a) IZ ve znění od 1. 7. 2017 do 31. 5. 2019, § 403 odst. 2 IZ ve znění od 1. 7. 2017 do 31. 5. 2019

19. 11. 2021

To, zda věřitel hlasuje o přijetí způsobu oddlužení, nemá vliv na právní účinky jeho nesouhlasu s oddlužením dlužníka podle § 389 odst. 2 písm. a/ insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. července 2017.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2021, sen. zn. 29 NSCR 129/2019, ECLI:CZ:NS:2021:29.NSCR.129.2019.1)

Anotace:
Věřitel přihlásil do insolvenčního řízení vykonatelnou nezajištěnou pohledávku, přičemž současně vyslovil nesouhlas s tím, aby byl úpadek dlužníků (manželů) řešen oddlužením s odůvodněním, že jeho pohledávka pochází z podnikání dlužníků. Insolvenční soud následně mimo jiné schválil zprávu o přezkumu, jakož i oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Proti zprávě o přezkumu a zprávě pro oddlužení brojil věřitel podanými námitkami, v nichž odkázal na svůj nesouhlas s řešením úpadku dlužníků oddlužením. Insolvenční soud nato uzavřel, že nehlasuje-li věřitel o přijetí způsobu oddlužení, není možné přihlížet k jeho nesouhlasu s řešením úpadku dlužníků oddlužením (uplatní se nevyvratitelná právní domněnka, podle níž věřitel souhlasí s oddlužením bez ohledu na dluhy dlužníků z podnikání).

K odvolání věřitele odvolací soud usnesení insolvenčního soudu potvrdil, když dospěl závěru, že nesouhlasné stanovisko věřitele s oddlužením dlužníků uplatněné při podání přihlášky pohledávky samo o sobě nebrání řešení úpadku oddlužením, nýbrž pouze zajišťuje možnost uplatnit právně významným způsobem námitku nesouhlasu s oddlužením dlužníka, v jejímž důsledku nebude oddlužení schváleno. Uvedené však podmiňuje ona skutečnost, že o přijetí způsobu oddlužení věřitel hlasuje, k čemuž v daném případě nedošlo.

Nejvyšší soud se na základě věřitelem podaného dovolání musel vypořádat s otázkou, zda věřitel, který již při podání přihlášky vyjádřil nesouhlas s oddlužením, musí hlasovat o přijetí způsobu oddlužení a vznést námitky podle § 403 odst. 2 insolvenčního zákona, aby zabránil vzniku nevyvratitelné domněnky jeho souhlasu s oddlužením.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 10. 2021, publikováno ve sbírce pod č. 87/2021)