Insolvenční řízení; dohoda o narovnání; započtení pohledávky; neúčinnost právního úkonu, § 41 zák. č. 40/1964 Sb., § 82 zák. č. 182/2006 Sb., § 140 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 235 zák. č. 182/2006 Sb., § 240 zák. č. 182/2006 Sb., § 241 zák. č. 182/2006 Sb., § 14 odst. 1 písm. i) zák. č. 328/1991 Sb.

23. 1. 2018
Ustanovení § 41 obč. zák. upravující částečnou neplatnost právního úkonu lze analogicky použít i na odporovatelnost (neúčinnost) právního úkonu. Vzhledem k odlišnostem v právní úpravě institutu započtení v insolvenčním zákoně (oproti úpravě obsažené v zákoně o konkursu a vyrovnání) je nezbytné judikaturní závěry při posuzování odporovatelnosti a neúčinnosti započtení v konkursním právu, pro poměry té které věci vždy poměřovat úpravou, která v insolvenčním zákoně započtení (za určitých podmínek a nikoli v každé fázi insolvenčního řízení) připouští. Korektivem by zde měla být úvaha, že započtení nebude neúčinným právním úkonem, kdyby se stejným výsledkem mohlo být provedeno i v průběhu insolvenčního řízení.

Na neúčinnost započtení lze zásadně usuzovat jen tehdy, je-li neúčinný právní úkon, z nějž vzešla pohledávka, kterou věřitel dlužníka, ohledně kterého je vedeno insolvenční řízení, použil k započtení.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sen. zn. 29 ICdo 12/2015, ECLI:CZ:NS:2017:29.ICDO.12.2015.1)

Anotace:
Insolvenční dlužnice uzavřela se svým věřitelem dohodu o narovnání, jejíž součástí bylo i ujednání o započtení pohledávky dlužnice za žalovanou z titulu nezaplacené části ceny díla dle smlouvy o dílo proti pohledávce žalované za dlužnicí z titulu nezaplacené smluvní pokuty s tím, že v době uzavření dohody o narovnání již dlužnice měla více věřitelů s pohledávkami po lhůtě splatnosti o dobu delší tří měsíců. Nejvyšší soud se proto musel vypořádat s otázkou neúčinnosti sporného právního úkonu, tedy provedením započtení.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. 11. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 92/2018)