Insolvenční řízení; pohledávka; neúčinnost právního úkonu; pojistné na zdravotní pojištění; úpadek; incidenční spory; odpůrčí žaloba; ochrana věřitelů; majetková podstata, § 111 zákona č. 182/2006 Sb., § 235 zákona č. 182/2006 Sb., § 239 zákona č. 182/2006 Sb., § 4 zákona č. 48/1997 Sb., § 5 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., § 6 zákona č. 48/1997 Sb., § 8 zákona č. 48/1997 Sb., § 9 zákona č. 48/1997 Sb., § 2 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., § 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., § 5 zákona č. 592/1992 Sb.

7. 4. 2021

Zúčtoval-li (budoucí) insolvenční dlužník svým zaměstnancům příjmy ze závislé činnosti (§ 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a odvedl-li (přímo) příslušné zdravotní pojišťovně pojistné na zdravotní pojištění, jehož plátci byli tito zaměstnanci, nešlo o plnění z majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2020, sen. zn. 29 ICdo 97/2018, ECLI:CZ:NS:2020:29.ICDO.97.2018.1)

Anotace:
Rozsudkem insolvenčního soudu byla zamítnuta žaloba, jíž se insolvenční správce dlužníka domáhal určení neúčinnosti právních úkonů dlužníka, a sice poskytnutí peněžitých plnění v souhrnné částce 1 239 647‬ Kč na účty žalované (zdravotní pojišťovny) vůči věřitelům dlužníka a dále zaplacení zmíněné částky do majetkové podstaty dlužníka. V odůvodnění svého rozhodnutí soud s odkazem na zákon č. 48/1997 Sb. a č. 592/1992 Sb. uzavřel, že peněžní prostředky zaplacené dlužníkem na účty žalované nebyly součástí majetkové podstaty dlužníka, nýbrž šlo o peněžní prostředky zaměstnanců. Samotná pohledávka zdravotní pojišťovny představující pojistné hrazené ze mzdy zaměstnanců vznikla dle názoru odvolacího soudu pojišťovně za zaměstnanci dlužníka, nikoli za zaměstnavatelem. Tuto pohledávku žalované za zaměstnanci dlužníka pak měl dlužník pouze strhnout ze mzdy zaměstnanců v odpovídající výši a uhradit ji na účet žalované.

Odvolací soud změnil rozsudek insolvenčního soudu tak, že žalobě zcela vyhověl. Učinil tak s odůvodněním, že povinnost zaměstnavatele odvádět pojistné na veřejné zdravotní pojištění jako jeho plátce, a to i v části pojistného, které je povinen hradit zaměstnanec, je uložena přímo zaměstnavateli, nikoli zaměstnanci. Odvolací soud nadto uvedl, že za předpokladu, že k placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění „došlo“ poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, byl dlužník oprávněn plnit peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení jen v rozsahu a za podmínek stanovených insolvenčním zákonem. Akcentoval též, že v poměrech dané věci nebyla dána žádná z výjimek obsažených v ustanovení § 111 odst. 2 insolvenčního zákona, když pojistné na veřejné zdravotní pojištění je pohledávkou za majetkovou podstatou jen tehdy, „vzniklo-li“ po rozhodnutí o úpadku.

Proti rozsudku odvolacího soudu následně podala žalovaná dovolání, které měla za přípustné pro vyřešení otázek hmotného práva týkajících se pohledávek veřejného zdravotního pojištění, a sice zda:

a) Splňuje dané jednání, tj. neplnění zákonné povinnosti zaměstnavatele nebo plátce odvést za zaměstnance pojistné na zdravotní pojištění, skutkovou podstatou trestného činu podle § 241 zákona č. 40/2009 Sb.?

b) Je ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. ve spojení s ustanovením § 2 odst. 2 a § 6 zákona č. 48/1997 Sb. zvláštním předpisem ve smyslu ustanovení § 111 odst. 2 insolvenčního zákona?

c) Vztahuje se na předmětnou platbu výjimka podle ustanovení § 111 odst. 2 insolvenčního zákona v souvislosti s ustanovením § 239 a násl. insolvenčního zákona v podmínkách řešení úpadku dlužníka reorganizací dle ustanovení § 316 a násl. insolvenčního zákona?

Nejvyšší soud shledal podané dovolání přípustným, a to pro řešení právních otázek dovolatelkou otevřených, týkajících se (ne)účinnosti plateb sporných částí pojistného na zdravotní pojištění, dosud Nejvyšším soudem v daných skutkových poměrech beze zbytku nezodpovězených.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 10. 2. 2021, publikováno ve sbírce pod č. 26/2021)