Insolvenční řízení; zpětvzetí návrhu; způsob řešení úpadku; reorganizace; konkurs, § 363 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb.

7. 2. 2018
Poté, co insolvenční soud rozhodne podle návrhu dlužníka o přeměně reorganizace v konkurs (§ 363 odst. 1 písm. a/ insolvenčního zákona), je zpětvzetí takového návrhu dlužníkem neúčinné.

(Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. 1 VSPH 1594/2016, ECLI:CZ:VSPH:2016:1.VSPH.1594.2016.1)

Anotace:
Vrchní soud v Praze se ve svém usnesení musel vypořádat se snahou dlužníka vzít svůj procesní návrh, jímž se domáhal přeměny reorganizace v konkurs, zpět, avšak již po vydání rozhodnutí, jímž bylo jeho původnímu návrhu vyhověno.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 12. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 124/2018)