Kupní smlouva; předčasné plnění; podstatné porušení smlouvy; nepodstatné porušení smlouvy; bezvadné plnění; odstranění vady; odstoupení od smlouvy; vzájemná žaloba, § 2101 zákona č. 89/2012 Sb., § 2106 zákona č. 89/2012 Sb., § 2107 zákona č. 89/2012 Sb.

23. 4. 2021

Dodá-li prodávající kupujícímu předmět koupě dříve, než byl povinen, nemůže kupující v období mezi okamžikem poskytnutí předčasného plnění a původně sjednané doby určené pro odevzdání věci postupovat podle § 2106 o. z.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2019, sp. zn. 33 Cdo 5857/2017, ECLI:CZ:NS:2019:33.CDO.5857.2017.1)

Anotace:
Účastníci řízení uzavřeli kupní smlouvu, na jejímž základě se žalovaná zavázala dodat žalobci do smlouvou stanoveného data dioptrické brýle. Dioptrické brýle, jež byly připraveny k vyzvednutí o pět dní dříve, než byl sjednaný termín předání (tzv. předčasné plnění podle § 2101 o. z.), však musely být z důvodu vady v podobě vypadlého šroubku odeslány zpět „na dílnu“. Nato žalobce uplatnil právo odstoupit od smlouvy s odkazem na § 2106 o. z. Soud prvního stupně byl toho názoru, že právo odstoupit od smlouvy nemohlo žalobci vzniknout před sjednaným termínem předání a že až do doby určené pro odevzdání mohla žalovaná vady plnění odstranit. Právní jednání žalobce směřující k odstoupení od kupní smlouvy tak do sjednaného termínu předání nemohlo vyvolat jím zamýšlené právní následky.

Proti rozsudku soudu prvního stupně brojil žalobce podaným odvoláním. Odvolací soud svým rozsudkem potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Ztotožnil se přitom se závěrem, že žalovaná se mohla dostat do prodlení s poskytnutím bezvadného plnění teprve dne následujícího po sjednaném termínu předání a plnění poskytnuté před tímto datem bylo plněním předčasným ve smyslu § 2101 o. z. Odvolací soud se tak ztotožnil s právní argumentací soudu prvního stupně.

Nejvyšší soud se na základě podaného dovolání musel vypořádat s otázkou, zda v případě předčasného plnění může kupujícímu před uplynutím původně dohodnuté doby splnění vzniknout právo odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy podle § 2106 o. z.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 22. 7. 2020, publikováno ve sbírce pod č. 75/2020)