Letecká přeprava; Montrealská úmluva, vznik škody, čl. 18 Sdělení č. 123/2003 Sb.m.s. Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealská úmluva)

31. 10. 2016
Článek 18 odst. 4 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě se aplikuje pouze tehdy, nelze-li prokázat, ve které fázi přepravy škoda vznikla.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. 32 Cdo 1829/2015)

Anotace:
Účastníci řízení mezi sebou uzavřeli smlouvu o letecké přepravě zásilky z místa odeslání ze sídla žalobce do místa určení v Londýně. Smlouva zahrnovala přepravní podmínky žalované, které obsahují ujednání o tom, že jde o smlouvu o letecké přepravě zboží. Dále je rozsah odpovědnosti pro leteckou přepravu vymezen s odkazem na Montrealskou úmluvu.

Montrealská úmluva se vztahuje zásadně pouze na leteckou přepravu. Praxe si ovšem vyžádala, aby se Montrealská úmluva za určitých okolností aplikovala i na přepravu jinými dopravními prostředky. V daném případě škoda vznikla jednoznačně v průběhu doplňkové silniční přepravy k letecké přepravě, což mezi stranami není sporné.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 6. 2016; publikováno ve sbírce pod č. 113/2016 )