Lhůta k dovolání; zachování lhůty; marné uplynutí lhůty, § 240 zák. č. 99/1963 Sb., § 57 zák. č. 99/1963 Sb.

19. 2. 2019
Připadl-li konec procesní lhůty k podání na den předcházející, je podání došlé soudu e-mailem den následující opožděné.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2018, sp. zn. 23 Cdo 3214/2017, ECLI:CZ:NS:2018:23.CDO.3214.2017.1)

Anotace
Rozsudek odvolacího soudu obsahující řádné poučení o dovolání byl doručen právnímu zástupci žalovaných do datové schránky dne 3. 10. 2016 (konec lhůty pro podání dovolání připadl na pondělí 5. 12. 2016). Žalované podaly zmíněný mimořádný opravný prostředek a Nejvyššímu soudu jej prostřednictvím e-mailu doručily dne 6. 12. 2016 v 00:00:47 hodin.

Nejvyšší soud se tak ve svém rozhodnutí musel zabývat otázkou včasnosti předmětného procesního úkonu.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 11. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 45/2019)