Manželství; rozvod manželství; právo bydlení; společná domácnost, § 743 zák. č. 89/2012 Sb., § 744 zák. č. 89/2012 Sb., § 747 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.

15. 11. 2019

Manžel, jemuž svědčí výhradní právo umožňující v domě nebo bytě bydlet, se nemůže zprostit ochrany bydlení druhého manžela (§ 747 odst. 1 o. z.) opuštěním rodinné domácnosti. Tímto jednostranným jednáním nezanikne právo bydlení druhého manžela vzniklé podle § 744 o. z., třebaže dům nebo byt přestanou být v důsledku zániku rodinné domácnosti obydlím manželů.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 1. 2019, sp. zn. 26 Cdo 3975/2017, ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.3975.2017.1)

Anotace
Žalobce se domáhal, aby byla žalované soudem uložena povinnost vyklidit dům, který obývá. Účastníci řízení jsou manželé, předmětné nemovitosti jsou ve výlučném vlastnictví žalobce, dům však užívá žalovaná spolu se dvěma nezletilými dětmi účastníků, za užívání mu nic nehradí, on sám v domě nebydlí., přičemž žalovaná je vlastnicí mnoha dalších bytů. Soud prvního stupně žalobu zamítl s tím, že žalované svědčí ve smyslu § 744 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právo bydlení v předmětné nemovitosti.

Odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Ztotožnil se s názorem žalobce, že žalované vzniklo ve smyslu § 744 o. z. právo bydlení v rodinném domě, avšak poukázal na to, že k zániku práva bydlení dojde, když zanikne rodinná domácnost, k čemuž může dojít opuštěním společné domácnosti, tedy nikoli až rozvodem manželství. V takovém případě je třeba aplikovat s použitím § 10 odst. 1 o. z. analogicky ustanovení § 769 ve spojení s § 767 odst. 2 o. z., což soud prvního stupně neučinil.

Nejvyšší soud se tak ve svém rozhodnutí musel na základě podaného dovolání zabývat řešením otázky, zda je trvání práva bydlení vázáno na manželství a končí až jeho rozvodem nebo již zánikem rodinné domácnosti.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 9. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 110/2019) .