Mezinárodní příslušnosti soudu; účast na řízení; platební rozkaz; odpor, čl. 26 odst. 1 Nařízení (EU) č. 1215/2012, § 172 zák. č. 99/1963 Sb., § 174 zák. č. 99/1963 Sb., § 105 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., čl. 24 Nařízení (ES) č. 44/2001, čl. 17 odst. 1 Nařízení (ES) č. 1896/2006

30. 1. 2018
Odpor proti platebnímu rozkazu nelze považovat za účast žalovaného na řízení ve smyslu čl. 26 odst. 1 nařízení Brusel I bis, a to ani tehdy, uplatní-li v něm žalovaný věcnou obranu.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 30 Cdo 2784/2016, ECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.2784.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém usnesení zabýval otázkou mezinárodní příslušnosti soudu a výkladu pojmu účast na řízení ve vztahu k čl. 26 odst. 1 nařízení Brusel I bis. Rozhodujícím pro založení mezinárodní příslušnosti soudu totiž bylo, zda lze považovat podání odporu proti platebnímu rozkazu za účast žalovaného na řízení, či nikoli.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. 11. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 81/2018)