Nadační fond; změna zakládací listiny nadačního fondu, § 10 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 303 zák. č. 89/2012 Sb., § 305 zák. č. 89/2012 Sb., § 314 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 317 zák. č. 89/2012 Sb., § 365 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 375 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 3049 zák. č. 89/2012 Sb.

26. 2. 2019
I. Ustanovení upravující nadace nelze použít na nadační fondy subsidiárně.

II. Zakladatel nadačního fondu je oprávněn měnit zakládací listinu nadačního fondu (i co do účelu) v rozsahu a způsobem, který si pro sebe v zakládací listině výslovně vyhradil, a to za (analogicky aplikovaných) podmínek stanovených pro změnu nadačních listin nadací.

III. Účelem § 3049 odst. 2 a 3 o. z. je dát zakladatelům nadací a nadačních fondů vzniklých před 1. lednem 2014 možnost vyrovnat rozdílný (přísnější) standard zákonných omezení, kterými byli tito zakladatelé vázáni (na rozdíl od zakladatelů současných fundací) při projevech svých zakladatelských právních jednání.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. 29 Cdo 3225/2016, ECLI:CZ:NS:2018:29.CDO.3225.2016.1)

Anotace
Rejstříkový soud svým usnesením zamítl návrh na zápis změn do nadačního rejstříku. Odvolací soud rozhodnutí rejstříkového soudu potvrdil a konstatoval, že občanský zákoník neumožňuje zakladateli změnit účel již založeného nadačního fondu a že takové změny nelze dosáhnout ani prostřednictvím § 3049 odst. 2 a 3 o. z. Obecná úprava fundací v občanském zákoníku, jakož i úprava nadací nepřipouští subsidiární použití ustanovení o nadacích na nadační fondy. Změna účelu nadačního fondu tedy není možná, neboť občanský zákoník – v souladu s principem ochrany jednou projevené vůle zakladatele v zakladatelském právním jednání – pro tuto změnu neobsahuje (na rozdíl od právní úpravy nadací) výslovné zákonné zmocnění.

Nejvyšší soud se musel na základě podaného dovolání vypořádat s otázkou, zda zakladatel nadačního fondu vzniklého za účinnosti zákona o nadacích a nadačních fondech může změnit postupem podle § 3049 odst. 2 a 3 o. z. nadační listinu tak, že změní účel nadačního fondu a vyhradí si pro sebe právo měnit nadační listinu, vydávat a měnit statut nadačního fondu, jakož i jmenovat a odvolávat členy správní rady a revizora.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 11. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 54/2019)