Náhrada mzdy; náhrada škody; náhrada za ztrátu na výdělku; pokles pracovní způsobilosti, § 442 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. , § 444 zák. č. 40/1964 Sb., § 445 zák. č. 40/1964 Sb., § 447 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.

19. 4. 2017
Nedosahuje-li poškozený výdělku z důvodu situace na trhu práce, a nikoliv z důvodu poklesu jeho pracovní způsobilosti následkem úrazu způsobeného škůdcem, nemůže mu být uhrazena újma spočívající v tom, že pro nedostatek vhodných pracovních příležitostí nemá příjem z vlastní výdělečné činnosti, a to ani jako náhrada za ztrátu na výdělku podle § 447 obč. zák., ani jako ušlý zisk ve smyslu § 442 odst. 1 obč. zák.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 5. 2016, sp. zn. 31 Cdo 1278/2015, ECLI:CZ:NS:2016:31.CDO.1278.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí posuzoval nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, popřípadě náhradu ušlého zisku poškozeného, který po skončení pracovní neschopnosti neměl vlastní příjem z pracovní činnosti. Pro řešení této otázky bylo významné zjištění, jaké důvody vedly k neexistenci vlastního příjmu poškozeného.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 12. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 87/2017)