Náhrada nemajetkové újmy; odpovědnost státu; délka řízení; účastník; nízký věk, § 13 zák. č. 82/1998 Sb., § 31 písm. a) zák. č. 82/1998 Sb.

3. 10. 2017
Nárok na náhradu nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem spočívajícím v nepřiměřené délce řízení vzniká také účastníku, který si neuvědomuje průběh řízení v důsledku svého nízkého věku.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3466/2015, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.3466.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se zabýval otázkou, zda při řešení otázky odpovědnosti státu a přiznání přiměřeného zadostiučinění, jako náhrady nemajetkové újmy způsobené nevydáním rozhodnutí v přiměřené lhůtě, má na jeho výši vliv vedle postavení samotných účastníků v řízení, množství soudních sporů, kterých se účastní, význam řízení, který pro ně má, též jejich věk.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 17. 5. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 29/2018)